Valaštiansky hlásnik

Vážení občania, v tejto sekcii Vám ponúkame nahliadnutie do dvojmesačníka VALAŠTIANSKY HLÁSNIK, ktorý vydáva Obecný úrad Valaská.

Námety, príspevky a názory môžete posielať na adresu:
valastianskyhlasnik@gmail.com

Valaštiansky hlásnik – dvojmesačník – periodikum, ktoré vychádza 6x ročne

Vydavateľ:  Obecný úrad Valaská, Nám. 1. mája 460-8, 976 46 Valaská
Redakčná rada: Mgr. Ivona Nezbedová, PaedDr. Matúš Magera, Mgr. Iveta Babčanová, PaedDr.. Denisa Maťovčíková, Danka Králiková  korektúra: PaedDr. Denisa Maťovčíková
Grafická úprava: Ivor Páleník – I.P.PRESS Brezno
Kontakt: e-mail: danka.kralikova@valaska.sk

Obecné noviny Valaštiansky hlásnik boli zaregistrované na OÚ v Brezne 5.9.2003, evidenčné číslo: EV 2832/08, ISSN 1338-9599, IČO vydavateľa: 313904.
Náklad: 1350 ks.
Uzávierka každého čísla (okrem decembrového) je 20. v mesiaci pred vydaním.

Príspevky je možné zasielať e – mailovou poštou, alebo osobne na obecný úrad. Príspevky nie sú honorované. Nezverejňujú sa anonymné,  hanlivé a osočujúce články. Názory vyjadrené v príspevkoch sa nemusia zhodovať s názorom redakčnej rady. 

Valaštiansky hlásnik sa distribuuje do každej domácnosti bezplatne.

Valaštiansky hlásnik 1 -2024