Povolenie na výrub drevín

Ako vybaviť povolenie na výrub drevín

 • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

Zoznam príloh k žiadosti

 • výpis z listu vlastníctva 
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom
 • ak je žiadateľom Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome, je potrebné doložiť písomné vyjadrenie zástupca vlastníkov bytov (napr. zápisnica zo schôdze SVB)

Poplatky

 • fyzická osoba: 10 €
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100 € 

Súvisiace právne predpisy

 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a noviel.
 • Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • Mgr. Janka Maličká

  • 048/6711506
  • janka.malicka@valaska.sk