Povolenie na výrub drevín

Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Ako vybaviť povolenie na výrub drevín

  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

Poplatky

  • fyzická osoba: 10 €
  • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100 € 

Súvisiace právne predpisy

  • Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a noviel.
  • Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
  • Mgr. Janka Maličká

    • 048/6711506
    • janka.malicka@valaska.sk