Prenájom priestorov obce Valaská

Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce

K žiadosti potrebujete:

  • žiadosť o pridelenie nebytových priestorov
  • meno, priezvisko a adresu žiadateľa
  • špecifikáciu nebytového priestoru
  • účel na ktorý sa budú nebytové priestory využívať

Kompetencie pri schvaľovaní nájmu NP:

Pri žiadosti o krátkodobý prenájom nebytového priestoru rozhoduje starosta obce. Pridelenie NP na dlhšie obdobie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 116/1970 Zb. o nájme nebytových priestorov
  • zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách

Obchodno verejné súťaže na prenájom

„Denné centrum – Detičkáreň pri parku“

Obec Valaská v súlade s uznesením č. 77/2021 zo dňa 10.09.2021 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  podľa § 281 – § 288 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 9 ods. 2písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská s nasledovnými súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na prenájom ,,Denné centrum – Detičkáreň pri parku“.

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže