Prenájom priestorov obce Valaská

Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce

K žiadosti potrebujete:

  • žiadosť o pridelenie nebytových priestorov
  • meno, priezvisko a adresu žiadateľa
  • špecifikáciu nebytového priestoru
  • účel na ktorý sa budú nebytové priestory využívať

Kompetencie pri schvaľovaní nájmu NP:

Pri žiadosti o krátkodobý prenájom nebytového priestoru rozhoduje starosta obce. Pridelenie NP na dlhšie obdobie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 116/1970 Zb. o nájme nebytových priestorov
  • zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách