Právo na prístup k infomráciám

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybavuje prednosta obecného úradu.

Ako požiadať o informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

 • Písomne prostredníctvom pošty na adrese:
  Obec Valaská
  Námestie 1. mája 460/8
  976 46 Valaská
 • Prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: podatelna@valaska.sk
  (neslúžia pre žiadosti o vypracovávanie stanovísk, riešenie konkrétnych životných situácií.)
 • Písomne osobným podaním v pracovných dňoch  v pondelok od 08.00 – do 15.00, v stredu od 08.00 – do 16.00 hod., v piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. v podateľni obecného úradu
 • Ústne – osobne v pracovných dňoch v pondelok od 08.00 – do 15.00, v stredu od 08.00 – do 16.00 hod., v piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod..

Tel. č. : 048/67 11 502
Fax: 048/67 11 560

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

V prípade, že náklady spojené so sprístupnením informácií prekročia sumu 1,66,- Eur, vybrané položky budú spoplatnené na základe platného sadzobníka.

Odvolanie – rozklad

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie – rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Obec Valaská
Námestie 1. mája 460/8
976 46 Valaská

Rozklad musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko a adresu žiadateľa
 • Obsah podania
 • Čoho sa žiadateľ domáha
 • Skutočnosť, podľa ktorej možno identifikovať porušenie zákona
 • Podpis žiadateľa