Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na zákazku: “Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok”

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 09. 01. 2023, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok” – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. Termín predkladania ponúk: do 31. 1. 2023, vrátane, do 12.00 h.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na zákazku: „Kontajnerové stojiská na umiestnenie 1100 l kontajnerov určených na komunálny odpad

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 15. 07. 2022, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Kontajnerové stojiská na umiestnenie 1100 l kontajnerov určených na komunálny odpad

 – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. Termín predkladania ponúk: do 29. 7. 2022, vrátane, do 12.00 h.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na zákazku: „Kontajnerové stojiská na umiestnenie 1100 l kontajnerov určených na komunálny odpad

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 11. 05. 2022, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Kontajnerové stojiská na umiestnenie 1100 l kontajnerov určených na komunálny odpad

 – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. Termín predkladania ponúk: do 25. 5. 2022, vrátane, do 12.00 h.

Zákazka bola verejným obstarávateľom zrušená, vzhľadom na skutočnosť, že jediný hospodársky subjekt nereagoval na výzvu verejného obstarávateľa z dôvodu podania vysvetlenia k predloženej cenovej ponuke. Do súťaže sa zapojil jediný uchádzač – Ing. Tibor Hradňanský, IČO: 53791215

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na zákazku: “Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok”

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 04. 02. 2022, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok” – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. Termín predkladania ponúk: do 24. 2. 2022, vrátane, do 12.00 h.

Vyhodnotenie zákazky s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (rok 2021)

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IVQ2021

súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IIIQ2021

súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IIQ2021

súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IQ2021

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IQ2022

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IIIQ2022

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IIIIQ2022

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami r. 2022

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IQ2023

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IIQ2023

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IIIQ2023