Verejné obstarávania

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 8. 7. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská” – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 16. 6. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Dodávka a montáž workoutových prvkov a dopadových plôch“- Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Výzva na súťaž: Vybudovanie detského ihriska “Na križovatke” Valaská

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 15. 6. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Vybudovanie detského ihriska “Na križovatke” Valaská- Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Výzva na súťaž: ” Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská”

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 19. 3. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská”. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Výzva na súťaž: “Obnova vojnového hrobu č. 5090860002

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 9. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Obnova vojnového hrobu č. 5090860002”. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: “Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu Smútku

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 9. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku”. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: Vypracovanie urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská”

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 24. 7. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na Vypracovanie urbanistických štúdií “IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská”. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: “Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka ul., Valaská – Piesok”

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 7. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu stavebných prác “Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka ul., Valaská – Piesok”. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov

Obec Valaská vyhlasuje ku dňu 31.03.2020, podľa §§ 119 – 125 zákonač.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), vyhlášky č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž návrhov „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA“.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (rok 2020)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (rok 2021)

súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami IQ2021