Verejné obstarávania

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov

Obec Valaská vyhlasuje ku dňu 31.03.2020, podľa §§ 119 – 125 zákonač.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), vyhlášky č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž návrhov „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA“.

Výzvy na predkladanie ponúk

Zákazky s nízkymi hodnotami

Žiadne súbory na stiahnutie

Súhrnné správy zákazky s nízkymi hodnotami IQ 2020