Verejné obstarávania

Výzva na súťaž: Vypracovanie urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 24. 7. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na Vypracovanie urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: „Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka ul., Valaská – Piesok“

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 7. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu stavebných prác „Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka ul., Valaská – Piesok“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov

Obec Valaská vyhlasuje ku dňu 31.03.2020, podľa §§ 119 – 125 zákonač.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), vyhlášky č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž návrhov „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA“.

Výzvy na predkladanie ponúk

Zákazky s nízkymi hodnotami

Žiadne súbory na stiahnutie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (rok 2020)