Školský klub detí: ZEBRA

Školský klub detí zabezpečuje pre deti nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školy zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania, ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť. Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý.  Výchova v školskom klube detí je jednou z najznámejších a najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. V práci školského klubu detí ZEBRA zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu, ale znamenala pre deti oddych, relax a zábavu.

V školskom klube detí pracuje 5 oddelení:

Adresa

ŠKD ZEBRA
Októbrová 16
Valaská 97646

Kontakt

  • ŠKD ZEBRA

    • skdzebra@zoznam.sk