Starosta obce

 • Mgr. Peter Jenča

  • 048/6711501
  • 0905356683
  • starosta@valaska.sk
  • Starosta obce Valaská

Kandidoval ako nezávislý kandidát
49 ročný, vysokoškolské vzdelanie, ženatý, 3 deti

Úlohy  starostu obce  vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného  zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu obce,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zastupuje zo zákona obec Valaská v obchodných spoločnostiach, ktoré obec vlastní alebo v nich má podiel:  Technické  služby obce Valaská
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce,
 • je štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funckionára