Sociálne služby

Prenájom obecného nájomného bytu

V prípade záujmu o prenájom obecného nájomného bytu, je potrebné vyplniť nasledujúce dokumenty:

Sociálne služby

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej a zdravotnej situácií. Sociálne služby sú zakotvené v  Zákone o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2009. 

Existujú rôzne druhy a formy poskytovania  sociálnych služieb.

Druh sociálnej služby, na ktorú sa občan môže dať posúdiť obcou sú:

 • opatrovateľská služba ( II. – VI. stupeň odkázanosti)
 • zariadenie pre seniorov (IV. – VI. stupeň odkázanosti)
 • zariadenie opatrovateľskej služby (II. – VI. stupeň odkázanosti)
 • denný stacionár (III. – VI. stupeň odkázanosti)

Sociálne služba sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby:

 • trvalý pobyt na území obce
 • podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na Obecnom úrade vo Valaskej, resp. na Spoločný obecný úrad so sídlom vo Valaskej –  PhDr. Soňa Ďalaková, mobil:  0911913566, socsluzby.dalakova@gmail.com, 
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie na sociálnu službu

 1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan – žiadateľ. K  žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. – nie starší ako 6 mesiacov).

 • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). 
 •  V prípade, že sa občan nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpisu. 

2. Vyhotovenie Sociálneho posudku
Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu Obecný úrad Valaská, Námestie 1. mája 460/8,  976 46 Valaská referentka Spoločného obecného úradu za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku
Referentka Spoločného obecného úradu taktiež zabezpečí vypracovanie Zdravotného posudku u posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka  obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu
Na základe Sociálneho posudku a Zdravotného posudku referentka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb,  financovanie a dohľad:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Doba vybavenia: do 30 dní
Vybavuje: Spoločný obecný úrad so sídlom vo Valaskej – PhDr. Soňa Ďalaková,
kontakt: 0911 913 566

Poskytovanie opatrovateľskej služby:
Obec Valaská je poskytovateľom sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí prijímateľa opatrovateľskej služby.

Postup pri podaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby:

V prípade, že si žiadateľ vyberie za poskytovateľa domácej opatrovateľskej služby obec Valaská, vyplní tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy poskytovaní sociálnej služby“. K  žiadosti priloží kópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Poskytovateľ sociálnej služby obec Valaská uzatvorí so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby (obec ako poskytovateľ – žiadateľ ako prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby).

Zmluva obsahuje potrebné náležitosti ako počet hodín poskytovaných v opatrovateľskej službe, výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu, poskytované úkony a iné.

Úhrada za poskytované sociálne služby:
Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z.  v závislosti od času a doby poskytovania v zmysle VZN obce Valaská č. 5/2023 o poskytovaní sociálnych služieb.
Úhrada  za  hodinu poskytovania opatrovateľskej služby v obci Valaská: 3,00 €/ hod.

Zoznam poskytovaných úkonov v opatrovateľskej službe v zmysle zákona448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2009. 

1.Sebaobslužné úkony

a) Hygiena
1.osobná hygiena  
– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
2. celkový kúpeľ
– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy,
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
3. kŕmenie a pomoc pri pití,

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu,
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
3. účelná očista po toalete,
4. sprievod z toalety,
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

 d) Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
2. obliekanie, obúvanie,
3. vyzliekanie, vyzúvanie,

e) Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

f) Dodržiavanie liečebného režimu
1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,
2. kontrola glykémie glukomerom,
3. odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,
4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),

2.Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

3.Základné sociálne aktivity

a) sprievod
1. na lekárske vyšetrenie,
2. na vybavenie úradných záležitostí,
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
4. pri záujmových činnostiach,

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

4.Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

a) potreba dohľadu v určenom čase,
b) potreba nepretržitého dohľadu

Ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za kalendárny rok 2023

Poskytovateľ:  Obec Valaská
Druh sociálnej služby:   domáca opatrovateľská služba
Forma sociálnej služby:   terénna

Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby  v roku 2023:
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby:54
Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby:18362,5
Príjmy z úhrad prijímateľov:28 272,78 €
Transfer zo štátneho rozpočtu NP POS:80 408,50 €
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 Zákona  č. 448/2008 v EUR200 103,15 €
  a) mzdy, platy a ostatné vyrovnania130 338,02 €
  b) poistné na sociálne poistenie, poistné verejné  zdravotné poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie44 403,01 €
  c) cestovné náklady 
  d) energie, voda, komunikácie 
  e) materiál724,50 €
  f) dopravné 
  g) rutinná a štandardná údržba 
  h)nájomné za prenájom 
  i) tovary a služby18 604,80 €
  j) bežné transfery6 032,82 €
  k) odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu 
EON v 2023 na 1hodinu opatrovania10,90 €
Výška úhrady v zmysle VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 1.skupina: 0,90 €/ hod
2. skupina: 1,10 €/hod
3.skupina:  1,30 €/hod
4. skupina:  1,70 €/hod

Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

žiadosť o zabezpečenie alebo uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Valaská

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE PRE STAROBNÝCH A INVALIDNÝCH DÔCHODCOV

Prijatím VZN č. 6/2019 Obec Valaská poskytne starobnému a invalidnému dôchodcovi s trvalým pobytom obce Valaská príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti.  Ďalej sa preukáže aktuálnym výmerom o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Starobný dôchodca a invalidný dôchodca, ktorý požiada o príspevok si môže zakúpiť stravné lístky v pokladni obecného úradu Valaská na úseku sociálnych vecí v pondelok a štvrtok v čase od 08.00 hod do 10.00hod.

Príspevok obce Valaská na stravovanie starobným a invalidným dôchodcom (jednotlivcom aj manželom) sa určuje u dodávateľoch stravy, s ktorými má obec Valaská uzatvorenú zmluvu nasledovne:

 1. jednotlivcom, ktorého výška dôchodku je do 500 eur
 2. dvojici (manželom), ktorých súčet dôchodku je do 700 eur

80% z ceny stravnej jednotky si hradí žiadateľ
20% z ceny stravnej jednotky hradí obec Valaská

PODMIENKY POSKYTOVANIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY