Sociálne služby

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií.

Sociálna starostlivosť je riešená poskytovaním sociálnej pomoci v domácom prostredí občana zabezpečená terénnou sociálnou službou – Opatrovateľskou službou. 

Kontakt:

  • Bc. Silvia Krupová

    • 048/6711508
    • socialneveci@valaska.sk
    • Odborný referent sociálnych vecí

Sociálna služba

Posudková činnosť – posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posudková činnosť – lekárska a sociálna – je potrebná na účely poskytovania sociálnej služby. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí formou opatrovateľskej služby alebo v zariadení na poskytovanie sociálnych .služieb.

Občan s trvalým pobytom vo Valaskej  si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Obecný  úrad vo Valaskej , odbor sociálnych vecí.  V žiadosti uvedie druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený.

Súčasťou vyplnenej žiadosti je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave žiadateľa, ktoré vyplní ošetrujúci lekár, alebo je žiadosť doplnená prepúšťacou správou z nemocnice, kde bol žiadateľ hospitalizovaný v čase podania žiadosti.

Žiadateľ obdrží posudok a rozhodnutie vydané Obcou  Valaská  o splnení podmienok odkázanosti na požadovanú sociálnu službu – opatrovateľskú službu, umiestnenie v zariadení pre seniorov. Rozhodnutie musí byť právoplatné, aby sa mohla opatrovateľská služba žiadateľovi poskytovať, alebo aby mohol žiadať o umiestnenie v zariadení. Na poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebný stupeň II. – VI., o umiestnenie žiadateľ požiada pri stupni IV. – VI.

Po správoplatnení rozhodnutia si občan vyplní na Obecnom úrade žiadosť o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, ktorú doplní právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu, rozhodnutím o výške dôchodku a vyhlásením o majetkových pomeroch. Pri zavedení opatrovateľskej služby sa uzatvára medzi opatrovaným občanom a Obcou Valaská  zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby, kde je uvedený rozsah poskytovanej služby v hodinách a výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby, ktorú klient uhrádza podľa svojho príjmu.

Pri umiestnení si klient žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva do príslušného zariadenia, ktoré mu vyhovuje.

 Súvisiace predpisy

  • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo pri kontakte so spoločenským prostredím. Opatrovateľská služba môže byť poskytnutá občanovi, ktorého zdravotné postihnutie, resp. zdravotný stav je natoľko vážny, že potrebuje pri vyššie spomínaných úkonoch pomoc inej osoby.

Opatrovateľskú činnosť obec  poskytuje  opatrovaným a zabezpečuje ju formou  opatrovateliek.

Pri zavedení opatrovateľskej služby sa uzatvára medzi opatrovaným občanom a Obcou Valaská zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby, kde je uvedený rozsah poskytovanej služby v hodinách a výška úhrady za úkony opatrovateľskej služby, ktorú klient uhrádza podľa svojho príjmu.

Cenník úhrad za opatrovateľskú službu:

Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby podľa osobitného poredpisu.

a) 1. skupina dôchodok do 300,00 € úhrada 0,90 €/hod.
b) 2. skupina dôchodok od 300,01 € do 400,00 € úhrada 1,10 €/hod.
c) 3. skupina dôchodok od 400,01 € do 500,00 € úhrada 1,30 €/hod.
d) 4. skupina dôchodok nad 500,01 € úhrada 1,70 €/hod.

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE PRE STAROBNÝCH A INVALIDNÝCH DÔCHODCOV

Prijatím VZN č. 6/2019 Obec Valaská poskytne starobnému a invalidnému dôchodcovi s trvalým pobytom obce Valaská príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti.  Ďalej sa preukáže aktuálnym výmerom o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Starobný dôchodca a invalidný dôchodca, ktorý požiada o príspevok si môže zakúpiť stravné lístky v pokladni obecného úradu Valaská na úseku sociálnych vecí v pondelok a štvrtok v čase od 08.00 hod do 10.00hod.

Príspevok obce Valaská na stravovanie starobným a invalidným dôchodcom (jednotlivcom aj manželom) sa určuje u dodávateľoch stravy, s ktorými má obec Valaská uzatvorenú zmluvu nasledovne:

  1. jednotlivcom, ktorého výška dôchodku je do 500 eur
  2. dvojici (manželom), ktorých súčet dôchodku je do 700 eur

80% z ceny stravnej jednotky si hradí žiadateľ
20% z ceny stravnej jednotky hradí obec Valaská