Sociálne služby

Prenájom obecného nájomného bytu

V prípade záujmu o prenájom obecného nájomného bytu, je potrebné vyplniť nasledujúce dokumenty:

Sociálne služby

Ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za kalendárny rok 2022

Poskytovateľ: Obec Valaská

Druh sociálnej služby: domáca opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby: terénna

Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby v roku 2022:

Počet prijímateľov opatrovateľskej služby:54
Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby:17825,9
Príjmi z  úhrad prijímateľov:27 690,19 €
Transfer zo štátneho rozpočtu NP POS:52 894,13 €
Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 Zákona  č. 448/2008 v EUR185 213,21 €
  a) mzdy, platy a ostatné vyrovnania132 319,08 €
  b) poistné na sociálne poistenie, poistné verejné  zdravotné poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie40 689,94 €
  c) cestovné náklady 
  d) energie, voda, komunikácie 
  e) materiál 
  f) dopravné 
  g) rutinná a štandardná údržba 
  h)nájomné za prenájom 
  i) tovary a služby14 604,38 €
  j) bežné transfery4 764,00 €
  k) odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu 
EON v 2022 na 1hodinu opatrovania10,39 €
Výška úhrady v zmysle VZN 7/2019 časové pásmo od 7:00 do 15:001.skupina: 0,90 €/ hod
2. skupina: 1,10 €/hod
3.skupina:  1,30 €/hod
4. skupina:  1,70 €/hod

Vypracovala: Bc. Silvia Krupová
PhDr. Soňa Ďalaková

Sociálne služby

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej a zdravotnej situácií. Sociálne služby sú zakotvené v  Zákone o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2009. 

Existujú rôzne druhy a formy poskytovania  sociálnych služieb.

Druh sociálnej služby, na ktorú sa občan môže dať posúdiť obcou sú:

 • opatrovateľská služba ( II. – VI. stupeň odkázanosti)
 • zariadenie pre seniorov (IV. – VI. stupeň odkázanosti)
 • zariadenie opatrovateľskej služby (II. – VI. stupeň odkázanosti)
 • denný stacionár (III. – VI. stupeň odkázanosti)

Sociálna služba- opatrovateľská služba  sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby:

 • trvalý pobyt na území obce
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na Obecnom úrade vo Valaskej, resp. na Spoločný obecný úrad so sídlom vo Valaskej, adresa kancelárie: Nám. M.R.Štefánika Brezno, PhDr. Soňa Ďalaková, t.č. 048/6306244, 0911913566, sona.dalakova@brezno.sk, 
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie na sociálnu službu

 1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan – žiadateľ. K  žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. – nie starší ako 6 mesiacov).

 • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). 
 •  V prípade, že sa občan nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpisu. 

2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu Obec Valaská odbor sociálnych vecí,  resp. na Spoločný obecný úrad, Nám. M.R. Štefánika č.1, Brezno sa pristúpi k posudkovej činnosti. Sociálna referentka spoločného obecného úradu za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Sociálna referentka Spoločného obecného úradu taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zazmluvneného lekára obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna referentka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb,  financovanie a dohľad:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie opatrovateľskej služby:

Jednou z najčastejších sociálnych služieb je terénna sociálna služba – opatrovateľská služba, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí klienta opatrovateľskej služby.Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby postupuje podľa vyššie uvedených informácií. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa zmluvné strany dohodnú (obec ako poskytovateľ – žiadateľ ako prijímateľ sociálnej služby – opatrovateľskej služby), aké úkony sa budú poskytovať a určí sa rozsah poskytovania opatrovateľskej služby v hodinách.

Úkony opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
 • sprievod pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

Úhrada za poskytované sociálne služby:

Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z.  v závislosti od času a doby poskytovania v zmysle VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

Úhrada  za  hodinu poskytovania opatrovateľskej služby v obci Valaská:

V pracovné dni od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Výkon sociálnej služby v časeVýška úhrady za hodinu služby
1.skupina             0,90 €
2. skupina             1,10 €
3. skupina             1,30 €
4. skupina             1,70 €
Zaradenie klientov sociálnej služby podľa výšky dôchodku: 
1.skupinado 299,99 € 
2. skupinaod 300 € – do 399,99 € 
3. skupinaod 400 € – do 499,99 € 
4. skupinaod 500 € 

Doba vybavenia: do 30 dní
Vybavuje: Bc. Silvia Krupová, kontakt 048/6711508, mail : socialneveci@valaska.sk

Spoločný obecný úrad – PhDr. Soňa Ďalaková, kontakt: 048/6306244, 0911 913 566,   sona.dalakova@brezno.sk                                

Zoznam poskytovaných úkonov v opatrovateľskej službe v zmysle zákona448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2009. 

1.Sebaobslužné úkony

a) Hygiena

1.osobná hygiena  

– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),

2. celkový kúpeľ

– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

1. porciovanie stravy,

2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),

3. kŕmenie a pomoc pri pití,

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

1. sprievod na toaletu,

2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,

3. účelná očista po toalete,

4. sprievod z toalety,

5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),

6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

 d) Obliekanie, vyzliekanie

1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),

2. obliekanie, obúvanie,

3. vyzliekanie, vyzúvanie,

e) Mobilita, motorika

1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,

3. polohovanie,

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

f) Dodržiavanie liečebného režimu

1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,

2. kontrola glykémie glukomerom,

3. odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,

4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),

2.Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

 c) donáška jedla do domu,

 d) umytie riadu,

 e) bežné upratovanie v domácnosti,

 f) obsluha bežných domácich spotrebičov,

 g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),

 h) starostlivosť o lôžko,

 i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

 j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

 k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

 3.Základné sociálne aktivity

a) sprievod

1. na lekárske vyšetrenie,

2. na vybavenie úradných záležitostí,

3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,

4. pri záujmových činnostiach,

 b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

 c) tlmočenie

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

4.Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

a) potreba dohľadu v určenom čase,

b) potreba nepretržitého dohľadu

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE PRE STAROBNÝCH A INVALIDNÝCH DÔCHODCOV

Prijatím VZN č. 6/2019 Obec Valaská poskytne starobnému a invalidnému dôchodcovi s trvalým pobytom obce Valaská príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti.  Ďalej sa preukáže aktuálnym výmerom o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Starobný dôchodca a invalidný dôchodca, ktorý požiada o príspevok si môže zakúpiť stravné lístky v pokladni obecného úradu Valaská na úseku sociálnych vecí v pondelok a štvrtok v čase od 08.00 hod do 10.00hod.

Príspevok obce Valaská na stravovanie starobným a invalidným dôchodcom (jednotlivcom aj manželom) sa určuje u dodávateľoch stravy, s ktorými má obec Valaská uzatvorenú zmluvu nasledovne:

 1. jednotlivcom, ktorého výška dôchodku je do 500 eur
 2. dvojici (manželom), ktorých súčet dôchodku je do 700 eur

80% z ceny stravnej jednotky si hradí žiadateľ
20% z ceny stravnej jednotky hradí obec Valaská

PODMIENKY POSKYTOVANIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY