Základné informácie o obci


Názov obce: Valaská
Adresa: Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská
IČO: 00313904
Právna forma: 801 Obec (Obecný úrad)
OKEČ: 751100 Všeobecná štátna správa
Dátum vzniku: 01.07.1973
Dátum vydania potvrdenia o pridelení IČO a identifikácii v štatistickom registri: 24.04.1995
Geografické súradnice (GPS): N 48°48´46″, E 19°34´30″
Prvá písomná zmienka: 1470

Obec Valaská je sídelný konglomerát zložený z troch celkov: pôvodnej obce Valaská, časti Sídlisko a miestnej časti Piesok. Obec Valaská leží pozdĺž oboch strán dopravnej tepny – cesty I/66, ktorá spája mestá Brezno a Banská Bystrica.

Obec Valaská patrí do kategórie obcí väčšej veľkosti. Vo Valaskej žilo podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001, 3 862 obyvateľov, čo predstavuje tretiu najväčšiu obec v rámci okresu Brezno. V obci Valaská žije 5,86% obyvateľov okresu Brezno. Obec Valaská je spolu s mestom Breznom a obcou Podbrezová zaradená medzi centrá osídlenia regionálneho významu, v ktorých sa kumuluje sídelná a hospodárska funkcia okresu.

Intravilán materskej časti obce má pretiahnutý tvar sledujúci pravobežne východo – západne tok rieky Hron. Svojim pôdorysom a zástavbou je typom hromadnej cestnej dediny. Jej najstaršou časťou je zástavba medzi Tatranskou ulicou a ulicou Na Studničke, vedúcou k vyvieračke Teplice, kde je aj „tajch“ s mlynským náhonom. Táto časť sa volala Dedina. V nej sa nachádzala fara, mlyn a staré školské budovy. Pôvodné roľnícke usadlosti tvoria zhluk domov bez evidentnej uličnej siete. Kompozičnú os vytvárajú dve ulice. Cesta Osloboditeľov (v smere Piesok – Brezno) v dĺžke cca 2 km, ktorá bola hlavnou dopravnou tepnou a sieťou služieb súkromných remeselníkov a živnostníkov a Tatranská ulica vedúca od Hrona na sever, ktorá vyúsťuje do Cesty Osloboditeľov. Pôvodnú obec urbanisticky dotvárajú uličky Na Studničke, Vladislava Valacha, Potôčky, Záhradná a Javorová. Zvláštnosťou je kostol situovaný mimo intravilánu obce, za Hronom.

Sídlisko s 3 až 5 podlažnými budovami a s objektmi občianskej vybavenosti leží na juh od starej časti obce, na výbežku kopca Lipová, ohraničené Hronom a železničnou traťou. Kompozičnou urbanistickou osou je Trieda duklianskych hrdinov, dotýkajúca sa Námestia 1. Mája. Námestie má štvorcový pôdorys a je obstavané objektami verejných služieb. Dominuje mu budova Spoločenského domu so sídlom obecnej samosprávy a poštou. Sídlisko je z východu obstavané objektmi individuálnej bytovej výstavby, ktorá sa člení na ulice Pod Hrbom, Partizánska cesta, Hronská, kpt. Nálepku, Pod Lipovou, Kukučínova, Budovateľská.

Miestna časť Piesok leží pri dolnom toku potoka Bystrianka. Osou tejto miestnej časti je cesta – Strojárenská ulica, vedúca zo Štiavničky na Bystrú. Pôdorys miestnej časti dopĺňajú ulice Robotnícka, Mierová, Pod Dielom.