Obecná knižnica Antona Augustína Baníka

Milí čitatelia,

Obecná knižnica A. A. Baníka je otvorená podľa platného knižničného poriadku.

Pondelok: 12:30 – 15:30

Utorok: nestránkový deň

Streda: 12:30 – 16:30

Štvrtok: 12:30 – 15:30

Piatok: 8:00 – 11:00

Milí čitatelia, radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka pre verejnosť, ktorý bude mapovať zvyky a dôvody (ne)používateľov knižníc. Dotazník je možné vyplniť na nasledujúcom odkaze. Za váš čas vopred ďakujeme

https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk

Starí rodičia čítajú deťom r v knižnici rozprávky

SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Láska v rôznych podobách – recitácie

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Výpožičný čas pre čitateľov:

Pondelok:  
12:30 – 15:30 / deti

Utorok:
Nestránkový deň

Streda:
12:30 – 16:30 / dospelí

Štvrtok:
12:30 – 15:30 / deti

Piatok:
8:00 – 11:30 / dospelí

ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE ANTONA AUGUSTÍNA  BANÍKA – VALASKÁ

            Obec Valaská v zmysle zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zákon č. 122/2013

 Z. z. o ochrane osobných údajov vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§1 Právne postavenie knižnice

            Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu (prípad. organizačný útvar právnickej osoby zriadenej obcou), ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, ktorá plní úlohu metodického centa pre verejné knižnice v okrese Brezno.

§2 Poslanie knižnice

 1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje informačné služby a tak  sprístupňuje kultúrne hodnoty,  informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti .
 2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy..)

§3 Sprístupnenie knižničných fondov

 1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti,  alebo etnickej skupine, majetok, rod,  alebo iné postavenie.
 3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§4 Správa knižnice

 1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa  knihovník.
 2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvňovať činnosti knižnice.

§5 Hospodárenie knižnice

 1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výše je knihovník informovaný.
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
 3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľ a v stanovených termínoch predpokladať vyúčtovanie.

§6 Záverečné ustanovenia

      Poskytovanie knižnično – informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

      Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

      Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Valaskej dňa 27.08.2014 a nadobudol účinnosť dňom 27.08.2014.