Obecná knižnica Antona Augustína Baníka

Milí čitatelia,

Obecná knižnica A. A. Baníka je otvorená podľa platného knižničného poriadku.

Pondelok: 12:30 – 15:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 12:30 – 16:30

Štvrtok: 12:30 – 15:00

Piatok: 8:00 – 11:30

Obnova knižničného fondu

Na základe schválenej žiadosť o finančný príspevok na akvizíciu knižnice od Fondu na podporu umenia, sme do knižnice mohli zakúpiť nové knihy rôznych žánrov pre deti a mládež ako aj pre dospelých.

Marec mesiac knihy

Knihy sú bránou do sveta poznania….

Aj my sme si v našej knižnici tento mesiac spestrili so žiakmi našich škôl spoločným čítaním či hrami, recitovaním básní alebo besedou s významnou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Verím, že sa budeme stretávať nie len v marci, ale nájdete si cestu ku knihám aj počas celého roka a my Vám garantujeme, že si v našej knižnici užijete kopu zábavy

Verejný počítač v knižnici

Milí Valašťania, radi by sme sa s vami podelili o novinky, ktoré sa počas uplynulých dní udiali v našej obecnej knižnici. Po zapojení sa do projektu 𝗡𝗮𝗱𝗮́𝗰𝗶𝗮 𝗦𝗣𝗣 – 𝗣𝗼𝗱𝗽𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀𝘁𝗶𝗲𝘃 sme získali finančný príspevok na kúpu počítača a kompletného vybavenia pre širokú verejnosť. Projekt „𝑪𝒆𝒛 𝒌𝒏𝒊𝒛̌𝒏𝒊𝒄𝒖 𝒅𝒐 𝒔𝒗𝒆𝒕𝒂“ je zameraný na podporu rozvoja počítačových znalostí všetkých generácií, ktorí nemajú k dispozícii vlastný počítač alebo pripojenie na internet. Počítač je taktiež určený pre žiakov, ktorí potrebujú pomoc so zadaniami a vyhľadávaním informácií do školy. So všetkým Vám ochotne pomôže, poradí naša pani knihovníčka Barborka. Nesmierne nás teší, že aj týmto smerom vieme rozširovať naše služby a uspokojovať potreby našich obyvateľov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Milí čitatelia, radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka pre verejnosť, ktorý bude mapovať zvyky a dôvody (ne)používateľov knižníc. Dotazník je možné vyplniť na nasledujúcom odkaze. Za váš čas vopred ďakujeme

https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk

Starí rodičia čítajú deťom v knižnici rozprávky

SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Láska v rôznych podobách – recitácie

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Výpožičný čas pre čitateľov:

Pondelok:  
12:30 – 15:30 / deti

Utorok:
Nestránkový deň

Streda:
12:30 – 16:30 / dospelí

Štvrtok:
12:30 – 15:30 / deti

Piatok:
8:00 – 11:30 / dospelí

ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE ANTONA AUGUSTÍNA  BANÍKA – VALASKÁ

            Obec Valaská v zmysle zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zákon č. 122/2013

 Z. z. o ochrane osobných údajov vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§1 Právne postavenie knižnice

            Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu (prípad. organizačný útvar právnickej osoby zriadenej obcou), ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, ktorá plní úlohu metodického centa pre verejné knižnice v okrese Brezno.

§2 Poslanie knižnice

 1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje informačné služby a tak  sprístupňuje kultúrne hodnoty,  informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti .
 2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy..)

§3 Sprístupnenie knižničných fondov

 1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti,  alebo etnickej skupine, majetok, rod,  alebo iné postavenie.
 3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§4 Správa knižnice

 1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa  knihovník.
 2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvňovať činnosti knižnice.

§5 Hospodárenie knižnice

 1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výše je knihovník informovaný.
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
 3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľ a v stanovených termínoch predpokladať vyúčtovanie.

§6 Záverečné ustanovenia

      Poskytovanie knižnično – informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

      Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

      Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Valaskej dňa 27.08.2014 a nadobudol účinnosť dňom 27.08.2014.