Získanie dotácií z rozpočtu obce

Žiadosť o dotácie z rozpočtu obce

Podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce

 • Možnosť požiadať o dotáciu majú po splnení požiadaviek všetky právnické a fyzické osoby – podnikatelia
 • Žiadosť o dotáciu je potrebné predložiť do 15.10. príslušného kalendárneho roka
 • Podporovanými sú oblasti kultúry, športu, školstva a iné

Formuláre

 • Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Valaská
 • Vyúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Valaská

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno-prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti

Podporované oblasti a činnosti

 • Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 • Telovýchova, šport a mládež
 • Rozvoj školstva a vzdelávania
 • Sociálna pomoc
 • Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí

Ako predložiť žiadosť

 • Žiadosti sa predkladajú do podateľne obecného úradu vo Valaskej alebo poštou na adresu: Obec Valaská, Nám. 1.mája 460/8, 976 46   Valaská, do 15.10. kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia v podateľni
 • Podrobnosti o obsahu rozpočtu projektu/podujatia určuje VZN 1/2018 o poskytovaní dotácií v obci Valaská

Zúčtovanie dotácií

 • Dotácie sa poskytujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov

do 30. kalendárnych dní od ukončenia projektu (podujatia), najneskôr však

do 15. decembra príslušného kalendárneho roka na predpísanom tlačive podľa prílohy č. 3

 • K zúčtovaniu sa predkladajú doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel kópiou účtovných dokladov
 • Nevyčerpané finančné prostriedky vráti žiadateľ na účet obce najneskôr do 5 kalendárnych dní súčasne s vyúčtovaním
 • K zúčtovaniu sa predkladajú doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel kópiou účtovných dokladov
 • Nevyčerpané finančné prostriedky vráti žiadateľ na účet obce najneskôr do 5 kalendárnych dní súčasne s vyúčtovaním

Kontakt

 • Ing. Zuzana Slivková

  • 048 / 67 11 507
  • financie@valaska.sk
  • ekonomické oddelenie

Súvisiace predpisy

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Valaská