Obecný úrad

Obec Valaská
Námestie 1. mája 460/8
976 46 Valaská

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

•  zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
•  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
• pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
• pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
•  zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
•  organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec
   Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Úradné hodiny

Pondelok8:00 – 11:3012:30 – 15:00
Utoroknestránkový deň 
Streda9:00 – 11:3012:30 – 16:30
Štvrtok8:00 – 11:3012:30 – 15:00
Piatok8:00 – 11:30 

Zamestnanci obecného úradu

 • Patrícia Piliarová

  • 048/6711500
  • patricia.piliarova@valaska.sk
  • sekretariát a správa registratúry
  • aktivačné práce
 • Danka Králiková

  • 048/6711503
  • danka.kralikova@valaska.sk
  • matrika@valaska.sk
  • úsek služieb občanom
  • matrika
  • evidencia obyvateľstva
  • overovanie listín a podpisov
 • Mgr. Zlatica Starke

  • 048/6711510
  • zlatica.starke@valaska.sk
  • úsek personálny a mzdový
  • práce a mzdy
  • personalistika
 • Bc. Silvia Krupová

  • 048/6711508
  • socialneveci@valaska.sk
  • silvia.krupova@valaska.sk
  • úsek sociálnych vecí
  • opatrovateľská služba
 • Bc. Barbora Morová

  • 048/6711509
  • barbora.morova@valaska.sk
  • úsek kultúry a správy knižnice
 • Ing. Zuzana Slivková

  • 048/6711507
  • financie@valaska.sk
  • úsek ekonomický
  • financie – rozpočet, majetok
 • Silvia Vlkoláčková

  • 048/6711507
  • financie@valaska.sk
  • úsek ekonomický
  • financie – účtovníctvo, pokladňa
 • Zuzana Dianišková

  • 048/6711504
  • zuzana.dianiskova@valaska.sk
  • dane@valaska.sk
  • úsek ekonomický
  • miestne dane a poplatky
  • daň za psa
  • prenájom hrobových miest
 • Ján Bystriansky

  • 048/6711505
  • jan.bystriansky@valaska.sk
  • úsek investícií, životného prostredia a stavebného poriadku
  • výstavba
  • územné plánovanie
  • životné prostredie
 • Jaroslav Peťko

  • 048/6711506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk
  • úsek investícií, životného prostredia a stavebného poriadku
  • stavebný úrad
  • rozvoj obce
  • výstavba
 • Mgr. Janka Maličká

  • 048/6711506
  • janka.malicka@valaska.sk
  • úsek investícií, životného prostredia a stavebného poriadku
  • odpadové hospodárstvo, životné prostredie
 • Mgr. Alena Neuzerová

  • 048/6711512
  • alena.neuzerova@valaska.sk
  • úsek správy majetku a podnikateľských činností
  • výstavba

Organizačná schéma obecného úradu Valaská