Vydanie stanoviska k projektu stavby z hľadiska ÚPN.

Stanovisko je potrebné k odsúhlaseniu štúdie, k územnému rozhodnutiu, k stavebnému povoleniu a pod.

Doklady a dokumenty

 • žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby z hľadiska ÚPN

Prílohy 

 • Projektová dokumentácia – 1x
  • Architektonická štúdia s farebným riešením (označenie farieb číslom podľa vzorkovníka)
  • Fotokópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby a jej väzieb na okolie
  • Fotokópia listu vlastníctva

Poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Kontakt

 • Ing. Janka Rástočanová

  • 048/67 11 505
  • janka.rastocanova@valaska.sk