Územné konanie

Územné konanie sa začína návrhom účastníka konania zaslaným v písomnej forme vecne a miestne príslušnému stavebnému úradu. Konanie sa môže začať aj z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh musí byť podložený potrebnou dokumentáciou, podkladmi a zoznamom osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná, a to všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na  nebude prihliadať.

Doklady a dokumenty

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia

Poplatky

 • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Kontakty

 • Ing. Janka Rástočanová

  • 048/67 11 505
  • janka.rastocanova@valaska.sk
 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • jaroslav.petko@valaska.sk