Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Ako vybaviť povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 • Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Valaská o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

Zoznam príloh k žiadosti

 • list vlastníctva na pozemky stavbou dotknuté
 • kópia katastrálnej mapy
 • 2 ks projektovej dokumentácie vodnej stavby

Poplatky

 • správny poplatok 30 €

 Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Mgr. Janka Maličká

  • 048/6711506
  • janka.malicka@valaska.sk