Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Ako vybaviť povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 • Každý zriaďovateľ studne (fyzická osoba) je povinný písomne požiadať obec Valaská o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Zoznam príloh k žiadosti

 • kópiu dokladu (list vlastníctva), ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo (kúpna zmluva, nájomná zmluva …) k pozemku, na ktorom sa buduje vodná stavba,
 • kópiu snímky z katastrálnej mapy so situačným zakreslením umiestnenia vodnej stavby,
 • 2 x  PD (projektovú dokumentáciu) vodnej stavby podľa STN 75 5115, ktorá zahŕňa situačný nákres a technickú správu a je vypracovaná  a potvrdená oprávnenou osobou,
 • právoplatné územné rozhodnutie vodnej stavby, alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia,
 • písomné stanoviská vlastníkov susedných pozemkov (parciel) ak sú stavbou dotknutí,
 • stanoviská dotknutých správcov inžinierskych sietí,
 • vyjadrenie Okresného úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa,
 • prehlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne.

Poplatky

 • správny poplatok 30 €

 Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Mgr. Janka Maličká

  • 048/6711506
  • janka.malicka@valaska.sk