Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Účelom Smernice 2/2023 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská a rozpočtová alebo príspevková organizácia , ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnáva.

Zodpovednou osobou v obci Valaská je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o chrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  hlavný kontrolór obce Valaská.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi obce Valaská.

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu páchateľa.

Oznámenie je možné podať na adresu:

a/ písomne prostredníctvom pošty, na adresu hlavný kontrolór obce Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská a to v zalepenej obálke označenej „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“;

b/ elektronicky na e-mailovú adresu radovan.majerik@valaska.sk

c/ osobne v kancelárii hlavného kontrolóra na OcÚ vo Valaskej

/zdroj: hlavný kontrolór obce Valaská/