Stavebné povolenie reklamná stavba

Žiadosť o vydanie stavebného povolenie na reklamnú stavbu

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m², (postačuje ohlásenie)
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² a
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m².

Ako vybaviť žiadosť o vydanie stavebného povolenie na reklamnú stavbu 

 • samostatnou písomnou žiadosťou s priložením dokladov uvedených v prílohe žiadosti o vydanie stavebného povolenie na reklamnú stavbu
 • pred podaním žiadosti doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu.

Poplatky

 • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príslušné osobitné predpisy

Kontakt

 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk