Ohlásenie drobnej stavby

Ako vybaviť ohlásenie drobnej stavby

 • samostatným písomným ohlásením s priložením dokladov uvedených v prílohe ohlásenia drobnej stavby
 •             Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):

pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m,

pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 •             Drobné stavby (§ 139b ods. 7 až 9) sú stavby, ktoré

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)

nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

 •  pred podaním návrhu doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu

Poplatky

 • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní návrhu

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príslušné osobitné predpisy

 

Formulár na stiahnutie

Kontakt

 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk
 • Ing. Janka Rástočanová

  • 048/67 11 505
  • janka.rastocanova@valaska.sk