Podnikanie

Žiadosť na otváracie hodiny

Podnikateľ oznamuje obci otváracie hodiny prevádzky a ich zmenu.

Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby  prevádzkarne najneskôr 10 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne. Je potrebné doložiť kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú obcou Valaská označiť na prevádzkarni.

Od 1. januára 2022 je účinné VZN č.6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská

Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorí mali prevádzkový čas určený podľa doterajších predpisov, písomne ohlásia obci Valaská najneskôr do 31.januára 2022 určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne

Oznámenie prevádzkovej doby prevádzkarne, Ohlásenie prevádzkového času

Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne
Oznámenie o dočasnom zatvorení prevádzky
Žiadosť o  predĺženie prevádzkovej doby

Podnikateľ predloží písomne všetky zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne  na potvrdenie.

Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť Obecnému úradu vo Valaskej najmenej 5 pracovných dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. 

Oznámenie o zrušení prevádzky

Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Obecnému úradu vo Valaskej, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne.

Ambulantný predaj

Prílohy:

  • živnostenský list / výpis z obchodného registra
  • súhlas na užívanie priestranstva (správca priestoru)
  • pri predaji občerstvenia povolenie hygieny
  • fotokópia strany Záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie, že podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Kontakt

  • Mgr. Alena Neuzerová

    • 048/6711512
    • alena.neuzerová@valaska.sk