Podnikanie

Žiadosť na otváracie hodiny

Podnikateľ oznamuje obci otváracie hodiny prevádzky a ich zmenu.

Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby  prevádzkarne najneskôr 10 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne. Je potrebné doložiť kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú obcou Valaská označiť na prevádzkarni.

Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne
Oznámenie o dočasnom zatvorení prevádzky
Žiadosť o  predĺženie prevádzkovej doby

Podnikateľ predloží písomne všetky zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne  na potvrdenie.

Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne oznámiť Obecnému úradu vo Valaskej najmenej 5 pracovných dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. 

Oznámenie o zrušení prevádzky

Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Obecnému úradu vo Valaskej, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne.

Ambulantný predaj

Prílohy:

  • živnostenský list / výpis z obchodného registra
  • súhlas na užívanie priestranstva (správca priestoru)
  • pri predaji občerstvenia povolenie hygieny
  • fotokópia strany Záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie, že podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Kontakt

  • Mgr. Alena Neuzerová

    • 048/6711512
    • alena.neuzerová@valaska.sk