Územný plán

Územný plán sídelného útvaru Valaská v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania.

Územno-plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. ÚPN je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územnotechnické dokumenty dielčích územných častí obce, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.

Územný plán obce Valaská