Matrika

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k doposiaľ nenarodenému dieťaťu

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Súhlasné vyhlásenie rodičov k doposiaľ nenarodenému dieťaťu  je možné urobiť na hociktorom matričnom úrade.

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz matky a otca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode  (ak je  matka dieťaťa rozvedená)
 • Úmrtný list manžela ( ak je matka dieťaťa vdova)

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom ( delegácia sobáša na iný matričný úrad).

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky so snúbencami  čas a miesto obradu.

Sobáše sa  konajú:

 • v piatok od 10.00 hod. do 14.00 hod.
 • v  sobotu od 12.00 hod. do 18.00 hod.

Sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky.

Sobášna miestnosť:

Sobášnou miestnosťou je obradná miestnosť pri Obecnom úrade, Valaská na Námestí 1. mája 460/8.

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo                            “ Žiadosť o uzatvorenie manželstva“ príslušnému orgánu cirkvi.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Snúbenci 7 dní pred uzavretím manželstva predložia tieto doklady:

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený snúbenec predkladá právoplatný rozsudok o rozvode s doložkou právoplatnosti
 • Vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému – v prípade sobáša maloletého ( od 16 do 18 rokov)

Poplatok: prvý výpis bez poplatku

Uzavretie manželstva  medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu

najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva  tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave ( nie starší ako 6 mesiacov)
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Doklad o pobyte
 • Úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • Doklad totožnosti ( pas, pobytový preukaz občana  EÚ)

Doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali moc verejne listiny a musia byť preložené súdnym tlmočníkom 


Poplatok:

 • Uzavretie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku – jeden zo snúbencov  musí mať trvalý pobyt v obci Valaská
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ( delegácia sobáša): 20,00 €
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200,00 €
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200,00 €

Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade Valaská.

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potvrdenie o vybavovaní pohrebu vystaví pohrebná služba.

Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: prvý výpis – bez poplatku

Zápis  matričných udalostí do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan  buď na  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE:
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, kde  má žiadateľ trvalý pobyt.


Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny.

Rodný list,  sobášny list, úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR                     v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady:

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz žiadateľa
 • Rodný list žiadateľa

Doba vybavenia:  do 3 mesiacov

Poplatok: 10,00 €

Vystavenie druhopisu rodného, listu sobášneho listu, úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny.  
Potrebné doklady:

Platný občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5,00 €  v hotovosti

Žiadosť  o späť vzatie predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva s vyznačenou právoplatnosťou  (fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz

Doba vybavenia: 1 mesiac

Poplatok: bez poplatku

Kontakt

 • Danka Králiková

  • 048/6711503
  • danka.kralikova@valaska.sk
  • matrika@valaska.sk