Zmena stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Ako vybaviť žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

  • samostatnou písomnou žiadosťou s priložením dokladov uvedených v prílohe žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením
  • pred podaním žiadosti doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu.

Poplatky

  • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • príslušné osobitné predpisy

Kontakt

  • Ing. Vlastimila Bellová

    • 048/67 11 506
    • vlastimila.bellova@valaska.sk