Samospráva

Podľa Zákona o obecnom zriadení, obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone jej samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce (mesta):

  • orgánmi obce
  • hlasovaním obyvateľov obce
  • verejným zhromaždením obyvateľov obce

Podľa Zákona o obecnom zriadení, obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie
  • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu
  • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov
  • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k užitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a obce
  • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu
  • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
  • utvára podmienky pre riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor (povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská)
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
  • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
  • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
  • zabezpečuje verejný poriadok v obci
  • vedie obecnú kroniku v štátom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Obce spolupracujú s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obce tiež pri plnení úloh samosprávy obce spolupracujú s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.