Odborné učilište internátne

Cieľom našej školy je, aby sa dieťa, žiak a učeň čo najviac rozvíjali podľa svojich individuálnych schopností. Aby získali maximálne množstvo vedomostí, zručností a návykov vzhľadom na svoj postih a tým si otvorili brány k čo najlepšej socializácii v našej spoločnosti. K tomuto cieľu vedieme naše deti už od materskej školy, cez základnú školu až po učilište. K splneniu tohto cieľa si všetci pedagógovia dopĺňajú kvalifikáciu štúdiom pedagogiky mentálne postihnutých, štúdiom vzdelávania detí postihnutých autistickým syndrómom, vývinovou dysfáziou, s logopedickými, etopedickými a inými postihnutiami v rôznej kombinácii.

Na zefektívnenie práce pedagógov pri vzdelávaní našich žiakov zriaďujeme v rámci našich možností špecializované učebne napr. logopedická učebňa, cvičné kuchynky, krajčírske dielne, školské dielne, školský pozemok, telocvičňa, športový areál na školskom dvore a iné.
 

V súčasnosti Odborné učilište internátne zastrešuje:

  • Špeciálnu materskú školu internátnu
  • Špeciálnu základnú školu internátnu
  • Odborné učilište internátne
  • Praktickú školu
  • Školský internát

Adresa

Odborné učilište internátne
Švermova 1
976 46 Valaská

Kontakt

tel.: 048/6176923
fax: 048/6176208
email: skola@ouvalaska.edu.sk