Prihlásenie občana na trvalý pobyt a prechodný poby

Prihlásenie občana na trvalý pobyt, prechodný pobyt

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz
 • Rodný list dieťaťa ( ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov)
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti*
 • Výpis z listu vlastníctva ( opatrený pečiatkou vydávajúceho orgánu s podpisom pracovníka úradu)*
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov ( nevyžaduje sa ak vlastníci potvrdia svojim podpisom  súhlas pred pracovníčkou ohlasovne)

*Údaje alebo výpisy z listu vlastníctva je už možné získavať z registrov verejnej správy, preto občania nemusia nosiť listy vlastníctva v papierovej podobe.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok :  za potvrdenie o pobyte  5,-€

Odhlásenie občana z trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo  jej časti občanovi:

 • ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo ( § 7 ods.  1 písm. f)
 • z dôvodu zániku budovy ( §7 ods. 1 písm. g.)

Potrebné doklady:

 • Návrh na zrušenie trvalého pobytu ( tlačivo poskytne  ohlasovňa pobytu)
 • Občiansky preukaz vlastníka, alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti
 • Výpis z listu vlastníctva ( opatrený pečiatkou vydávajúceho orgánu s podpisom pracovníka úradu)
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva
 • Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM
 • Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia
 • Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú

Doba vybavenia: na počkanie

Odhlásenie občana z trvalého pobytu z  dôvodu odsťahovania  do zahraničia ( § 6 ods. 1)

Občanovi, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí. Občan v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz
 •  Rodný list dieťaťa ( ak ide o dieťa do 18 rokov aj súhlas druhého zákonného zástupcu s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu)

Doba vybavenia: na počkanie

Kontakt

 • Danka Králiková

  • 048/6711503
  • danka.kralikova@valaska.sk
  • matrika@valaska.sk