Technické služby

Zber biologického odpadu zo záhrad, ktorým je napríklad lístie, tráva a konáre bude prebiehať každý pondelok v čase od 08:00 do 14:30 hod.. Žiadame občanov, aby biologický odpad triedili. Je potrebné triediť zvlášť lístie, zvlášť trávu a zvlášť konáre. V prípade, že máte väčšie množstvo takéhoto odpadu nevykladajte ho na ulicu a verejné priestranstvá. Odvoz väčšieho množstva odpadu si dohodnite na telefónnom čísle : 0904 610 372 alebo 0907 090 890 v pracovných dňoch od 07:00 do 15:00 hod..

Všeobecné informácie

Dňom 1.1.2017 bola v našej obci zriadená nová príspevková organizácia obce s názvom Technické služby Valaská. Technické služby boli zriadené Obecným zastupiteľstvom obce Valaská uznesením č. 387/2016 zo dňa 23.11.2016. Nová príspevková organizácia je právnickou osobou obce ( obec je zriaďovateľ ), ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov bude pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Základné pravidlá fungovania a hospodárenia organizácie sú uvedené najmä v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rozpočet obce, v ktorom je zahrnutý aj rozpočet príspevkovej organizácie, bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva na zasadnutí dňa 14.12.2016 uznesením č. 404/2016. Základným dokumentom organizácie je Zriaďovacia listina Technických služieb Valaská, ktorá obsahuje zákonom stanovené údaje ( schválená obecným zastupiteľstvom ), ďalej je to pridelenie čísiel IČO ( 50623664 ) a DIČ ( 2120392065 ).

Technické služby boli zriadené najmä z dôvodu plnenia úloh pre našu obec a predmetom hlavnej činnosti do budúcna bude oprava a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci, zimná údržba ciest a chodníkov, údržba verejnej zelene, čistenie obce, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, oprava a údržba majetku vo vlastníctve obce, súčinnosť pri príležitostí sviatkov, osláv a podujatí v obci a rôzne ostatné služby súvisiace s technickým fungovaním obce. Okrem hlavnej činnosti obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vykonávaním podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá sa bude vykonávať pre ostatné fyzické a právnické osoby ako napr. nákladná cestná doprava do 3,5 tony, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, správa a údržba bytového a nebytového fondu, uskutočňovanie stavieb, podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom, diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných potrubí a pod. Tieto činnosti sú uvedené v osvedčení o živnostenskom oprávnení.

V súčasnosti má organizácia 14 zamestnancov, ktorí sú rozdelení na úsek dopravy, úsek údržby a výstavby, úsek odpadov,  ekonómka a riaditeľ.

Kontakt

Technické služby Valaská

Sídlo: Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
Korešpondenčná adresa: Hronská 423, 976 46 Valaská
IČO: 50623664
DIČ: 2120392065

 • Ing. Ján Marcinek

  • 0904 610 372
  • riaditel@tsvalaska.sk
  • riaditeľ
 • Ekonomické oddelenie

  • 0910 346 235
  • financie@tsvalaska.sk
  • objednávky a fakturácia
 • Údržba

  • 0907 090 890
  • údržba obce
 • Verejné osvetlenie a rozhlas

  • 0901 727 043
  • nahlasovanie porúch verejného osvetlenie a miestneho rozhlasu

Z činnosti Technických služieb

Všeobecné dokumenty

Povinné zverejňovanie

Zmluvy

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2017 Prima Banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 0,00 € 4.1.2017 nestanovený
1/2017 Prima Banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 0,00 € 4.1.2017 nestanovený

Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv:

https://www.digitalnemesto.sk/mesto/valaska/#technicke-sluzby-valaska

Facebook

https://www.facebook.com/technickesluzbyvalaska/

Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/50623664