Kronika obce

Poslaním kroniky je zachovanie a ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva obce, uchovaním podstatných informácií obecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrnospoločenského povedomia obyvateľov obce a k vhodnej prezentácii života obce Valaská v rámci širšieho spoločenského kontextu.

Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti obecného významu na základe priebežne získavaných a neskreslene spracovaných podkladov z verejného a spoločenského života, obecnej samosprávy, politickom, hospodárskom, kultúrnom, športovom, sociálnom a inom dianí v obci. Súčasťou je aj dianie v školstve, zdravotníctve, cirkevnom živote, informácie o počasí a najdôležitejšie správy zo sveta.

Zápisy preštuduje a doporučuje kultúrna komisia, schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

Kroniku dopĺňa a obohacuje fotografická dokumentácia.

Kronikárkou obce Valaská je Mgr. Kristína Magerová.