Dane a poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Povinnosť  podať daňové priznanie majú noví vlastníci nehnuteľností a každý existujúci daňovník, u ktorého nastala zmena v nehnuteľnostiach oproti predchádzajúcemu obdobiu do 31. januára.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba do výšky svojho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca (stiahne si tlačivo), ktorého si dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane v príslušnom daňovom podaní.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priznanie podáva len jeden z manželov.

Obec Valaská vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – 4/2023 (účinné od 01.01.2024).

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v
  bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN-4/2023. Ak daňovník spĺňa podmienky na oslobodenie resp. zníženie dane z nehnuteľností v zmysle § 7 č. VZN-4/2023, je povinný si ju uplatniť v lehote do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

K priznaniu daňovej povinnosti je potrebné vyplniť nasledovné tlačivá:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO
 • Daň z pozemkov: – doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpna zmluva, list vlastníctva)
 • Daň zo stavieb: – doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra nehnuteľností).
 • Daň z bytov: – doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpna zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)

PLATENIE DANE:

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, prípadne VZN č. VZN-4/2023 neustanovuje inak.

Správca dane určuje splatnosť dane, ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje
33 € a právnickej osobe 300 € v splátkach:

 • splátka dane je splatná do 15 dní od
  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 • splátka dane je splatná do 31. októbra
  bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je hore uvedené.

SPÔSOBY PLATENIA:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet
  správcu dane č.ú. 5028647108/0900 , IBAN: SK2309000000005028647108
 • do pokladne správcu dane č.d. 33, 
  pri platbách do 300 €

Druhy miestnych daní
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľností
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome


Daň z pozemkov

 1. Hodnota pozemkov na území obce Valaská uvedená v prílohe č.1 a č.2 zákona č. 582/2004 Z.z.
  o miestnych daniach, okrem lesných pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy, ktorou sa pri
  výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2, je:
  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, ak sa
  využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom
  alebo lesným hospodárstvom 0,1742 €/m2
  b) záhrady 1,85 € /m2
  c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem ostatných plôch podľa písmena b) 1,85 €/m2
  d) stavebné pozemky 18,58 € /m2
 2. Správca dane vypočíta daň za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
  rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,300 €/m2. Takto určená hodnota pozemku sa
  použije len vtedy, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku podľa platných predpisov o stanovení
  všeobecnej hodnoty pozemku znaleckým posudkom.

  Sadzba dane

  1. Základná ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach je 0,25 %
  2.Správca dane určuje pre pozemky na území obce Valaská v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, ak sa
  využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom
  alebo lesným hospodárstvom 0,75 %,
  b) záhrady 0,75 %,
  c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem ostatných plôch podľa písmena a) 0,75 %,
  d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
  využívané vodné plochy 2,5 %,
  e) stavebné pozemky 0,75 %.

  Daň zo stavieb

  1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
   nasledovne:
   a) 0,14 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
   b) 0,35 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
   stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
   administratívu,
   c) 0,40 € za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu,
   d) 0,35 € za samostatne stojace garáže,
   e) 0,35 € za stavby hromadných garáží,
   f) 0,35 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
   g) 1,40 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
   využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
   h) 1,40 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
   súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
   i) 0,35 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
  2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
   podlažie v sume 0,075 € , za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
  3. Správca dane určuje koeficient ročnej sadzby dane neudržiavanej stavby , zo stavieb pre
   jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona, najvyšší koeficient 10.

  Daň z bytov a nebytových priestorov

  1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za byt na území obce za každý aj začatý m2
   podlahovej plochy nachádzajúceho sa v bytovom dome na 0,14 € .
  2. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu za nebytové priestory na území obce za každý aj začatý
   m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome takto:
   a) 1,15 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
   b) 1,25 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

  Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

  1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
   a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
   b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
   c) pozemky využívané školami a školskými zariadeniami.
  2. Správca dane poskytuje zníženie dane na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia vo výške:
   a) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov,
   občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným
   postihnutím, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
   b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako
   70 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým
   zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
   c) 50% z daňovej povinnosti na garáže vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, občanov s
   ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
   ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
  3. Platenie dane v splátkach:
   a) vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
  • ak ide o daňovníka, prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v štyroch rovnakých splátkach,
   a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 31. mája, 31. júla a 30.
   septembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.
  • ak ide o daňovníka právnickú osobu v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15 dní odo dňa
   nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 31. mája, 31. júla a 30. septembra bežného
   zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.
  • ak ide o daňovníka fyzickú osobu v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15 dní odo dňa
   nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 31.mája, 31. júla a 30. septembra bežného
   zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.
  • ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 100 € , právnickej osobe a fyzickej osobe –
   podnikateľovi 1000,00 €, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

  4. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

  Daň za psa

  1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za psa nasledovne :
   a) 40,00 € za psa chovaného v bytovom dome
   b) 10,00 € za psa chovaného v rodinnom dome, ktorému vlastník zabezpečuje výbeh na vlastnom
   pozemku
  2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
   v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
   predmetom dane.
  3. Daňovník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane do 30 dní rozhodujúce skutočnosti pre
   vznik a zánik daňovej povinnosti (strata, úhyn psa a pod.), keď tieto skutočnosti nastali.
  4. Daň za psa je za zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
   platobného výmeru.
  5. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť jej
   nosenie.
  6. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na obecný úrad.

  Daň za užívanie verejného priestranstva

  Obec Valaská vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Valaská o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-4/2023, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2024.

  1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia. Verejným
   priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
   s výnimkou pozemkov, na ktoré má obec uzatvorené nájomné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.
  2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
   poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia ( napr. stánok s rýchlym občerstvením,
   iný predajný stánok, pult, stolík a pod.), umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky.
  3. Správca dane určuje sadzbu dane za každý aj začatý m2 a za každý aj načatý deň nasledovne :

   a) 0,50 € ak je účelom osobitného užívania verejného priestranstva umiestnenie zariadenia
   slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia ( napr. stánok s rýchlym
   občerstvením, iný predajný stánok, pult, stolík a pod.),
   b) 0,10 € ak je účelom osobitného užívania verejného priestranstva umiestnenie stavebného
   zariadenia a dočasnej skládky
  4. Daňovník je povinný do oznámiť povoľujúcemu orgánu každú skutočnosť, ktorá má vplyv na
   dohodnutú výšku dane za zaujatie verejného priestranstva.
  5. Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu a športovú
   akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je
   určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
  6. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
   právoplatnosti platobného výmeru.

  Daň za ubytovanie

  1. Predmetom dane sa rozumie odplatné prechodné ubytovanie v zmysle § 37 zákona č. 582/04 Z.z.
  2. Správca dane určuje sadzbu dane 0,50 € za osobu a prenocovanie.
  3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
  4. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň vzniku alebo zániku daňovej
   povinnosti do 30 dní od vzniku/zániku daňovej povinnosti a to na predpísanom tlačive, ktoré
   obsahuje podrobné náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícií
   u správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo
   sa doručuje správcovi dane osobne na obecný úrad alebo poštou.
   5.Platiteľ dane – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci oznamovacej
   povinnosti uviesť a oznámiť:
   a) obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania, kontaktné údaje,
   b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno a
   priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
   c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresa ubytovacieho
   zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia 7
   d) dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania,
  5. Platiteľ dane je povinný:
   a) viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu všetkých
   ubytovaných osôb v písomnej forme (kniha ubytovaných / domová kniha) , ktorá musí byť opatrená
   pečaťou obce Valaská alebo v elektronickej forme (elektronická kniha ubytovaných/elektronická
   domová kniha) najneskôr v deň prvého odovzdania dane za ubytovanie podľa bod. 14 tohto článku.
   Pre potreby kontroly dane evidencia musí obsahovať mená a priezviská ubytovaných osôb s
   adresami ich trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a údaje o
   dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu), minimálne jeden mobilný kontakt na
   ubytovanú osobu od ubytovaných osôb z každého jedného prenocovania,
   b) všetky údaje zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu. Ukončenie ubytovania
   (deň odchodu) je potrebné vyznačiť ihneď po odchode ubytovaného,
   c) na výzvu správcu dane pre účely kontroly predložiť evidenciu vrátane účtovnej evidencie,
   d) vydať osobe, ktorá sa prechodne odplatne ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení
   dane, v ktorom vyznačí sadzbu dane v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, počet
   prenocovaní, počet osôb, dátum začatia a ukončenia ubytovania a celkovú výšku dane.
  6. Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať najneskôr do 25. dňa nasledujúceho po
   príslušnom mesiaci bez vyrubenia na účet správcu dane prevodným príkazom alebo poštovou
   poukážkou, alebo do výšky 300 € priamo v pokladni správcu dane na základe údajov (číslo účtu,
   variabilný symbol), uvedených v tlačive –daň za ubytovanie, ktoré môže platiteľ dane získať v
   tlačenej podobe na obecnom úrade obce Valaská alebo elektronicky na webovej stránke obce.
  7. Za nesplnenie mesačnej oznamovacej povinnosti podľa bodu 9. písm. c) tohto článku je správca
   dane oprávnený uložiť pokutu od 100 € do 3 000 € za každé jedno porušenie.
  8. V prípade ak si platiteľ dane nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo
   svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daň správne zistiť alebo neumožní
   vykonať daňovú kontrolu správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
  9. V prípade ak platiteľ dane zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania
   daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý
   správca dane uloží pokutu vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej
   banky ročne zo sumy o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní
   daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní alebo zaplatenú podľa
   osobitných predpisov bez podania daňového priznania.
   11.O zaplatení dane vydá prevádzkovateľ daňovníkovi príjmový pokladničný doklad s
   predpísanými náležitosťami.
   12.Oprávnený zástupca ubytovacieho zariadenia je povinný písomne oznámiť obci skutočnosť, že
   začal poskytovať odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení, ktorého
   kategorizáciu určuje osobitný predpis, a to do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
  10. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení o dani za ubytovanie vykonávajú poverení zamestnanci
   obce.
  11. Na konanie vo veciach miestnej dane sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
   poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Daň za predajné automaty

  1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
  2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba v zmysle §45 zákona č. 582/04 Z.z. ktorá predajné automaty prevádzkuje.
  3. Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty :
   a) 100 € za predajný automat a kalendárny rok do 10 a menej druhov tovaru
   b) 150 € za predajný automat a kalendárny rok nad 10 druhov tovaru
  4. Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
  5. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie je povinný viesť daňovník. Strany evidencie je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie.

  Daň za nevýherné hracie prístroje

  1. Predmetom dane sú hracie prístroje, prevádzkované za odplatu, pričom tieto hracie prístroje
   nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
  2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, v zmysle §53zákona č. 582/04 Z.z
  3. Nevýherné hracie prístroje sú: biliard, futbal, stolný hokej, šípky
  4. Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
   a) 100 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
  5. Daň za nevýherné hracie prístroje je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
  6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania

  Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v z. n. p. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-8/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2020.

  V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

  • fyzická osoba, ktorá má v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá na území obce vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
  • právnická osoba, ktorá  je  oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
  • podnikateľ, ktorý je  oprávnený  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

  Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

  Obec Valaská vo svojom VZN-08/2019  stanovuje zníženie a oslobodenie od poplatku za KO a to nasledovne:

  1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Valaská a to:
   a) poplatníkovi , ktorý z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej škole je ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky,
   b) poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky z dôvodu výkonu práce,
   c) poplatníkovi, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci na území Slovenskej republiky.
   d) poplatníkovi, ktorý býva a pracuje v zahraničí v pravidelných turnusoch

   Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre zníženie poplatku je najmä:
   – ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obce údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.
   – potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia, vrátane dokladu preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod.) s uvedením obdobia, počas ktorého sa daňový subjekt zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce Valaská,
   – potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný pobyt trvá alebo trval, ku ktorému priloží aj doklad o ubytovaní (nájomnú zmluvu, vlastníctvo k nehnuteľnosti ap.),
   – potvrdenie zamestnávateľa (agentúry) o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí v pravidelných turnusoch.

  2. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník predloží podklady, že sa viac ako 90 dní počas príslušného zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Valaská a to :
   a) poplatníkovi, ktorý býva, študuje alebo pracuje v zahraničí,
   b) poplatníkovi, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody , vo väzbe , v reedukačnom zariadení,
   c) poplatníkovi, ktorý bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb,
   d) poplatníkovi, ktorý bol umiestnený v zdravotníckom zariadení.

   Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre odpustenie poplatku je najmä:
   – potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí (nemusí byť pracovná zmluva, stačí potvrdenie zamestnávateľa) a/alebo,
   – potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí,
   – doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
   – potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
   – potvrdenie o výkone väzby,
   – potvrdenie o umiestnení poplatníka v reedukačnom zariadení,
   – potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o umiestnení poplatníka v tomto zariadení,
   – potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení poplatníka v tomto zariadení.

  3. Podklady podľa tohto nariadenia musia byť vystavené tak , aby z ich obsahu bola zrejmá neprítomnosť poplatníka na území obce Valaská počas príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorá zakladá jeho nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku. Podklady uvedené v ods.1 a 2 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.. V prípade, že tieto podklady nie sú vyhotovené v štátnom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné priložiť voľný preklad a na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť ich originál.

  Tlačivá žiadostí si môžu poplatníci vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade vo Valaskej kancelária č. 33 – dane a poplatky, alebo si ich môžu stiahnuť z webovej stránky obce.. Žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku si môžu poplatníci podávať v priebehu príslušného kalendárneho roka, avšak ak je predpoklad, že budú celý rok mimo mesta študovať/pracovať/bývať, môžu si podať žiadosť hneď začiatkom roka, aby už vo vydanom rozhodnutí bola vyrubená správna výška poplatku. V prípade, že v priebehu roka predsa len dôjde k nejakej zmene, prídu túto zmenu na útvar daní a poplatkov nahlásiť.

  POTREBNÉ DOKLADY:   

  Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu/právnickú osobu/podnikateľa, Žiadosť o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, žiadosť o zníženie poplatku o 50 % (tlačivá k dispozícii na webe alebo priamo v kancelárii); k žiadostiam je potrebné doložiť potvrdenia dokazujúce opodstatnenosť podanej žiadosti.

  Kontakt

  • Bibiana Holková

   • 048/6711504
   • dane@valaska.sk