Dane a poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Povinnosť  podať daňové priznanie majú noví vlastníci nehnuteľností a každý existujúci daňovník, u ktorého nastala zmena v nehnuteľnostiach oproti predchádzajúcemu obdobiu do 31. januára.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba do výšky svojho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca (stiahne si tlačivo), ktorého si dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane v príslušnom daňovom podaní.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priznanie podáva len jeden z manželov.

Obec Valaská vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – 1/2014 (účinné od 01.01.2015).

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN-1/2014. Ak daňovník spĺňa podmienky na oslobodenie resp. zníženie dane z nehnuteľností v zmysle § 7 č. VZN-1/2014, je povinný si ju uplatniť v lehote do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

K priznaniu daňovej povinnosti je potrebné vyplniť nasledovné tlačivá:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO
 • Daň z pozemkov: – doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpna zmluva, list vlastníctva)
 • Daň zo stavieb: – doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra nehnuteľností).
 • Daň z bytov: – doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpna zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)

PLATENIE DANE:

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, prípadne VZN č. VZN-1/2014 neustanovuje inak.

Správca dane určuje splatnosť dane, ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje
33 € a právnickej osobe 300 € v  splátkach:

 • splátka dane je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 • splátka dane je splatná do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je hore uvedené.

SPÔSOBY PLATENIA:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet správcu dane č.ú. 5028647108/0900 , IBAN: SK2309000000005028647108
 • do pokladne správcu dane č.d. 33,  pri platbách do 300 €

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI:

Správca dane z nehnuteľností poskytne oslobodenie od dane zo stavieb v zmysle § 7 VZN-1/2014

 • zníženie dane o 50% zo stavieb garáží, ak sú garáže vo vlastníctve občanov – držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)  a slúžia pre motorové vozidlá  používané na ich prepravu

Obec Valaská vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným obce Valaská o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-1/2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2015.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, a to najmä :

 • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
 • umiestnenie stavebného zariadenia
 • umiestnenie predajného zariadenia
 • umiestnenie skládky

Správca dane určuje sadzby dane za každý aj začatý mosobitne užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň :

 1. umiestnením skládky materiálu, skládky tuhých palív – 0,03 eura/m2
 2. umiestnením zariadenia na poskytovanie služieb – 0,33 eura/ m2
 3. umiestnením predajného zariadenia s podávaním alkoholických nápojov – 1,65 eura/m2,
 4. umiestnením predajného zariadenia bez podávania alkoholických nápojov – 0,66 eura/m2,
 5. umiestnením stavebného zariadenia – 0,10 eura/m2

Obec Valaská vyberá daň za ubytovanie v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením obce Valaská o danii za ubytovanie č. VZN-1/2014, účinnosť 01.01.2015.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je: hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Sadzba dane je stanovená na 0,20 € na osobu a prenocovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach .

Poskytovateľ ubytovania je povinný v lehote do 30 dní sa zaregistrovať, oznámiť začatie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia alebo ukončenie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia, príp. nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré nastanú počas prevádzkovania ubytovacieho zariadenia (zmena názvu zariadenia, adresy sídla daňovníka, adresy doručovania písomností a pod.) 

Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných a 15 dní po skončení kalendárneho roka predložiť správcovi dane daňové hlásenie o poskytnutí prechodného ubytovania.

POTREBNÉ DOKLADY:   (tlačivo oznámenia k dispozícii na webe).

Obec Valaská vyrubuje daň za psa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením obce Valaská o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-1/2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2015.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný vyplniť daňové priznanie k dani za psa, ktoré obdrží u správcu dane. Po prihlásení psa obdrží daňovník registračnú známku s číslom.

Sadzba dane za jedného psa a jeden kalendárny rok je určená VZN-1/2014 nasledovne:

 • pes chovaný v bytovom dome – 33,19 €
 • pes chovaný v rodinnom dome, ktorého vlastník mu zabezpečuje výbeh len na vlastnom pozemku  – 3,31 €
 • pes chovaný v rodinnom dome, ktorý sa pohybuje aj na verejných priestranstvách – 9,95€

Predmetom dane za psa nie sú psy umiestnené v útulku zvierat, psy chované na vedecké a výskumné účely a psy so špeciálnym výcvikom, ktorých vlastní alebo používa zdravotne ťažko postihnutý občan.

Na obdobie 12 mesiacov je oslobodený od dane za psa pes zobratý z útulku – daňovník preukáže túto skutočnosť dokladom z útulku (adopčná zmluva).

Daň za psa sa zníži daňovníkovi o 50 % ak sa majiteľ psa preukáže preukazom ZŤP.

V prípade úhynu psa, straty, darovania, presťahovania je potrebné v lehote 30 dní vypísať tlačivo na zánik daňovej povinnosti a odovzdať známku, ktorá bola psovi pridelená pri registrácii. 

POTREBNÉ DOKLADY:                  

daňové priznanie k dani za psa (k dispozícii na webe, alebo priamo v kancelárii), adopčná zmluva s útulkom, potvrdenie o čipovaní, potvrdenie o utratení, č. tetovania/čipu a pod. (podľa charakteru vybavovanej záležitosti)

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v z. n. p. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN-8/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2020.

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

 • fyzická osoba, ktorá má v obci  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá na území obce vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
 • právnická osoba, ktorá  je  oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
 • podnikateľ, ktorý je  oprávnený  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Obec Valaská vo svojom VZN-08/2019  stanovuje zníženie a oslobodenie od poplatku za KO a to nasledovne:

 1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Valaská a to:
  a) poplatníkovi , ktorý z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej škole je ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky,
  b) poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky z dôvodu výkonu práce,
  c) poplatníkovi, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci na území Slovenskej republiky.
  d) poplatníkovi, ktorý býva a pracuje v zahraničí v pravidelných turnusoch

  Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre zníženie poplatku je najmä:
  – ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obce údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.
  – potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia, vrátane dokladu preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod.) s uvedením obdobia, počas ktorého sa daňový subjekt zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce Valaská,
  – potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný pobyt trvá alebo trval, ku ktorému priloží aj doklad o ubytovaní (nájomnú zmluvu, vlastníctvo k nehnuteľnosti ap.),
  – potvrdenie zamestnávateľa (agentúry) o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí v pravidelných turnusoch.

 2. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník predloží podklady, že sa viac ako 90 dní počas príslušného zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Valaská a to :
  a) poplatníkovi, ktorý býva, študuje alebo pracuje v zahraničí,
  b) poplatníkovi, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody , vo väzbe , v reedukačnom zariadení,
  c) poplatníkovi, ktorý bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb,
  d) poplatníkovi, ktorý bol umiestnený v zdravotníckom zariadení.

  Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre odpustenie poplatku je najmä:
  – potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí (nemusí byť pracovná zmluva, stačí potvrdenie zamestnávateľa) a/alebo,
  – potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí o trvaní pracovného pomeru resp. o výkone práce v zahraničí,
  – doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
  – potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
  – potvrdenie o výkone väzby,
  – potvrdenie o umiestnení poplatníka v reedukačnom zariadení,
  – potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o umiestnení poplatníka v tomto zariadení,
  – potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení poplatníka v tomto zariadení.

 3. Podklady podľa tohto nariadenia musia byť vystavené tak , aby z ich obsahu bola zrejmá neprítomnosť poplatníka na území obce Valaská počas príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorá zakladá jeho nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku. Podklady uvedené v ods.1 a 2 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.. V prípade, že tieto podklady nie sú vyhotovené v štátnom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné priložiť voľný preklad a na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť ich originál.

Tlačivá žiadostí si môžu poplatníci vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade vo Valaskej kancelária č. 33 – dane a poplatky, alebo si ich môžu stiahnuť z webovej stránky obce.. Žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku si môžu poplatníci podávať v priebehu príslušného kalendárneho roka, avšak ak je predpoklad, že budú celý rok mimo mesta študovať/pracovať/bývať, môžu si podať žiadosť hneď začiatkom roka, aby už vo vydanom rozhodnutí bola vyrubená správna výška poplatku. V prípade, že v priebehu roka predsa len dôjde k nejakej zmene, prídu túto zmenu na útvar daní a poplatkov nahlásiť.

POTREBNÉ DOKLADY:   

Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu/právnickú osobu/podnikateľa, Žiadosť o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, žiadosť o zníženie poplatku o 50 % (tlačivá k dispozícii na webe alebo priamo v kancelárii); k žiadostiam je potrebné doložiť potvrdenia dokazujúce opodstatnenosť podanej žiadosti.

Kontakt

 • Zuzana Dianišková

  • 048/6711504
  • dane@valaska.sk