Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) sú všeobecne platné právne predpisy, ktoré predkladá Obecný úrad a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

VZN sa zverejňujú na úradnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce Valaská najmenej na 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva OcÚ. Týmto dňom začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zaslať pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 6  zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Pripomienky je možné podať:

  • poštou alebo osobne na adresu Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
  • elektronicky na e-mailovú adresu valaska@valaska.sk
  • ústne do zápisnice na príslušnom odbore Obecného úradu vo Valaskej 

Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce Valaská

VZN č.1_2024, ktorým sa ruší VZN č. 5_2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská (účinné)

VZN č.1_2024, ktorým sa ruší VZN č. 5_2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Schválené: 13.02.2024 Vyhlásené: 15.02.2024 Účinné: 01.03.2024

VZN 8_2023 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia (účinné)

VZN 8_2023 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Schválené: 13.12.2023 Vyhlásené: 14.12.2023 Účinné: 01.01.2024

VZN 7_2023 príspevky v ZUŠ (účinné)

VZN 7_2023 príspevky v ZUŠ

Schválené: 13.12.2023 Vyhlásené: 14.12.2023 Účinné: 01.01.2024

VZN 6_2023 poplatky MŠ,ŠKD,ŠJ (účinné)

VZN 6_2023 poplatky MŠ,ŠKD,ŠJ

Schválené: 13.12.2023 Vyhlásené: 14.12.2023 Účinné: 01.01.2024

VZN 5_2023 o poskytovaní sociálnych služieb (účinné)

VZN 5_2023 o poskytovaní sociálnych služieb

Schválené: 13.12.2023 Vyhlásené: 14.12.2023 Účinné: 01.01.2024

VZN 4_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (účinné)

VZN 4_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 13.12.2023 Vyhlásené: 14.12.2023 Účinné: 01.01.2024

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (účinné)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Schválené: 20.09.2023 Vyhlásené: 21.09.2023 Účinné: 06.10.2023

Všeobecné záväzné nariadenie o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (účinné)

VZN č. 2/2023 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Schválené: 19.04.2023 Vyhlásené: 21.04.2023 Účinné: 04.05.2023

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (zrušené)

VZN č. 1/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Schválené: 19.04.2023 Vyhlásené: 20.04.2023 Účinné: 04.05.2023 Platné do: 31.12.2023

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (účinné)

Schválené: 15.12.2022 Vyhlásené: 16.12.2022 Účinné: 01.01.2023

Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská (účinné)

Schválené: 15.12.2022 Vyhlásené: 16.12.2022 Účinné: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská č. 2/2022 (účinné)

Schválené: 15.12.2022 Vyhlásené: 16.12.2022 Účinné: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská č. 3/2022 (účinné)

Schválené: 15.12.2022 Vyhlásené: 16.12.2022 Účinné: 01.01.2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská (účinné)

Schválené: 15.12.2022 Vyhlásené: 16.12.2022 Účinné: 01.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (účinné)

VZN č. 1/2022 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Schválené: 23.02.2022 Vyhlásené: 25.02.2022 Účinné: 01.04.2022

VZN č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská (účinné)

VZN č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území obce Valaská

Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 16.12.2021 Účinné: 01.01.2022

Dodatok č. 8 k VZN č. 5/2013 O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ (účinné)

Dodatok č. 8 k VZN č. 5/2013 O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ

Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 16.12.2021 Účinné: 01.01.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 – Evidencia pamätihodností obce Valaská

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 – Evidencia pamätihodností obce Valaská

Schválené: 10.11.2021 Vyhlásené: 11.11.2021 Účinné: 25.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

Schválené: 10.11.2021 Vyhlásené: 11.11.2021 Účinné: 25.11.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská (účinné)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská

Schválené: 19.08.2021 Vyhlásené: 19.08.2021 Účinné: 02.09.2021

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (účinné)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Schválené: 19.08.2021 Vyhlásené: 19.08.2021 Účinné: 02.09.2021

VZN č. 2/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”). (účinné)

VZN č. 2/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”).

Schválené: 23.06.2021 Vyhlásené: 24.06.2021 Účinné: 08.07.2021

VZN č. 1/2021- Evidencia pamätihodností obce Valaská (účinné)

VZN – Evidencia pamätihodností obce Valaská

Schválené: 23.06.2021 Vyhlásené: 24.06.2021 Účinné: 08.07.2021

Dodatok č. 7 k VZN 5/2013 (účinné)

Dodatok č. 7 k VZN 5/2013 – O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ

Schválené: 23.06.2021 Vyhlásené: 24.06.2021 Účinné: 08.07.2021

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská (návrhy)


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/6/16538b64-1b09-4f9d-ad09-f900f406c337/valaska.sk/web/wp-content/themes/_valaska/blocks/block-vzn.php on line 50

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (účinné)

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Vyhlásené: 17.12.2020 Účinné: 01.01.2021

Dodatku č. 6 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská (účinné)

Dodatok č. 6 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 17.12.2020 Účinné: 01.01.2021

VZN č.8/2020o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská (účinné)

VZN č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská

Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 17.12.2020 Účinné: 01.01.2021

VZN č. 6/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Valaská (účinné)

VZN č.6/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Valaská

Schválené: 18.11.2020 Vyhlásené: 20.11.2020 Účinné: 04.12.2020

VZN č. 7/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská (účinné)

VZN 7/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia v obci Valaská

Schválené: 18.11.2020 Vyhlásené: 20.11.2020 Účinné: 04.12.2020

VZN č.3/2020 obce Valaská o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská (návrhy)

VZN obce Valaská o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Valaská

Schválené: 16.09.2020 Vyhlásené: 18.09.2020 Platné do: 31.12.2023

VZN č. 5/2020 o zrušení VZN obce Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome (návrhy)

VZN o zrušení VZN obce Valaská č. 3/201 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome

Schválené: 16.09.2020 Vyhlásené: 18.09.2020

VZN č. 4/2020 o zrušení VZN obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľností (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce (návrhy)

VZN o zrušení VZN obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce

VZN č. 2/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (návrhy)

Návrh VZN č .2/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vyhlásené: 28.04.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme obecného cintorína (účinné)

Schválené: 19.02.2020 Účinné: 06.03.2020

8/2019 (účinné)

VZN _8_2019_o miestnom poplatku za KO a DSO

Schválené: 11.12.2019 Účinné: 01.01.2020

7/2019 (zrušené)

VZN _7_2019 o poskytovaní sociálnych služieb

Schválené: 11.12.2019 Účinné: 01.01.2020 Platné do: 31.12.2023

6/2019 (účinné)

VZN_6_2019_o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Schválené: 11.12.2019 Účinné: 01.01.2020

5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Valaská

Schválené: 13.11.2019 Účinné: 29.11.2019

Dodatok č. 5 k VZN č.5/2013 (účinné)

Dodatok č. 5 k VZN č. 5_2013 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Schválené: 11.12.2019 Účinné: 01.01.2020

4/2019 (účinné)

Dodatok č.4 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská.

Schválené: 14.08.2019 Vyhlásené: 15.08.2019 Účinné: 01.09.2019

4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská

Účinné: 29.11.2019

3/2019 (účinné)

VZN č.3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

Schválené: 14.08.2019 Vyhlásené: 15.08.2019 Účinné: 01.09.2019

1/2019 (účinné)

Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizovaní miestneho referenda

Schválené: 20.02.2019 Vyhlásené: 25.02.2019 Účinné: 11.03.2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská (zrušené)

Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Schválené: 19.12.2018 Vyhlásené: 20.12.2018 Účinné: 03.01.2019 Platné do: 31.12.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská (účinné)

Dodatok č. 2 k VZN 5/2013 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Schválené: 13.12.2017 Vyhlásené: 15.12.2017 Účinné: 01.01.2018

3/2017 zrušené (účinné)

VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Schválené: 13.12.2017 Vyhlásené: 15.12.2017 Účinné: 01.01.2018

2/2017 o vedení kroniky obce Valaská (účinné)

o vedení kroniky obce Valaská

Schválené: 28.06.2017 Vyhlásené: 03.07.2017 Účinné: 18.07.2017

1/2017

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Schválené: 05.04.2017 Vyhlásené: 06.04.2017 Účinné: 21.04.2017

3/2016 (účinné)

ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia

Schválené: 14.12.2016 Vyhlásené: 15.12.2016 Účinné: 01.02.2017

2/2016 (zrušené)

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ

Schválené: 21.09.2016 Vyhlásené: 26.09.2016 Účinné: 11.10.2016 Platné do: 31.12.2023

1/2016 (účinné)

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská

Schválené: 22.06.2016 Vyhlásené: 27.06.2016 Účinné: 12.07.2016

3/2015 (účinné)

VZN ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia

Schválené: 14.12.2016 Vyhlásené: 15.12.2016 Účinné: 01.02.2017

1/2015 – zrušené (návrhy)

VZN o odpadoch

1/2014 (účinné)

VZN o miestnych daniach

Schválené: 08.12.2014 Vyhlásené: 23.11.2014 Účinné: 01.01.2015

5/2013 (účinné)

VZN o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení

Schválené: 11.12.2013 Vyhlásené: 16.12.2013 Účinné: 01.01.2014

4/2013 (účinné)

VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd v núdzových situáciách

Schválené: 11.12.2013 Vyhlásené: 16.12.2013 Účinné: 01.01.2014

3/2013 – zrušené (účinné)

VZN Poplatku za TKO 2014 3-2013

Schválené: 11.12.2013 Vyhlásené: 16.12.2013 Účinné: 01.01.2014

2/2013 (účinné)

VZN o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch

Schválené: 11.12.2013 Vyhlásené: 16.12.2013 Účinné: 01.01.2014

1/2013 (účinné)

VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD,ŠJ 1-2013

Schválené: 19.06.2013 Vyhlásené: 03.06.2013 Účinné: 01.09.2013

3/2012 (účinné)

VZN o podmienkach prevádzky Kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v Kultúrnom dome

Schválené: 17.12.2012 Vyhlásené: 17.12.2012 Účinné: 01.01.2013

2/2012 (účinné)

VZN o miestnych daniach

Schválené: 17.12.2012 Vyhlásené: 17.12.2012 Účinné: 01.01.2013

1/2012 (účinné)

VZN o územnom plánovaní doplnok č. 2

Schválené: 28.09.2012 Vyhlásené: 01.10.2012 Účinné: 01.10.2012

1/2011 (zrušené)

VZN o stravovaní pre dôchodcov

Schválené: 07.09.2011 Vyhlásené: 23.08.2011 Účinné: 07.09.2011 Platné do: 31.12.2019

3/2009 (účinné)

VZN o určení sumy úhrady za sociálne služby poskytované obcou

Schválené: 29.04.2009 Vyhlásené: 29.04.2009 Účinné: 14.05.2009

2/2009 (účinné)

VZN o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a platení členských príspevkov

Schválené: 18.02.2009 Vyhlásené: 18.02.2009 Účinné: 05.03.2009

1/2009 (účinné)

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

Schválené: 18.02.2009 Vyhlásené: 18.02.2009 Účinné: 05.03.2009

1/2007

VZN o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN SÚ Valaská

Schválené: 29.06.2007 Vyhlásené: 14.06.2007 Účinné: 29.06.2007

2/2005 (účinné)

VZN o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru

Schválené: 13.12.2005 Vyhlásené: 28.11.2005 Účinné: 13.12.2005

1/2005 (účinné)

VZN o podmienkach poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na území obce Valaská

Schválené: 13.12.2005 Vyhlásené: 28.11.2005 Účinné: 13.12.2005

3/2004

VZN o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby na území obce Valaská

Schválené: 28.09.2004 Vyhlásené: 12.09.2004 Účinné: 28.09.2004

1/2004 (účinné)

VZN o školských obvodoch v obci Valaská

Schválené: 17.02.2004 Vyhlásené: 02.02.2004 Účinné: 17.02.2004

3/2003 (účinné)

VZN o jazdení na športových motorkách na území obce Valaská

Schválené: 14.07.2003 Vyhlásené: 29.06.2003 Účinné: 14.07.2003

2/2003

VZN o podmienkach držania psov na území obce Valaská

Schválené: 27.08.2003 Vyhlásené: 13.08.2003 Účinné: 27.08.2003