Základná škola – Jaroslava Simana

Základná škola poskytuje  základné vzdelanie a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. V obci Valaská  sa nachádza 1 základná  škola. Od januára 2002 sme školou s právnou subjektivitou.

Je  školou pre DETI BUDÚCNOSTI, od školského roka 2014/2015 aj školou JAROSLAVA SIMANA, v ktorej bijú dobré detské srdcia . Každoročne venujeme výťažok z predaja vianočných výrobkov niekomu, kto to potrebuje o čom spoločne rozhodujú žiaci a učitelia. 

Pestujeme vlastné tradície školy – Beh pre zdravé srdce, Vianočné tvorivé dielne, vydávame Knihu dobrých skutkov „Srdce pre Jaroslava Simana“, pripomíname si meniny našej školy aj obľúbenými jedlami Jaroslava Simana, žiacka školská rada spolu s deviatakmi každoročne organizuje:  Mikuláša, Karneval, Deň detí. 

 Pedagogickí zamestnanci:          

 • 28 učiteľov (2 asistentky učiteľa  – asistentka učiteľa pre žiakov so ZZ a pre žiakov zo SZP)
 • 5 vychovávateliek
 • 1 školský špeciálny pedagóg

Nepedagogickí zamestnanci:

 • 2 ekonómky / EO a mzdy/
 • 4 upratovačky
 • 1 školník a kurič
 • 6 kuchárok a vedúca ŠJ 

Externí spolupracovníci :          

 • správca výpočtovej a didaktickej techniky
 • bezpečnostný technik
 • protipožiarny technik
 • dozor v školskom autobuse

Adresa

Základná škola Jaroslava Simana
Októbrova 16
976 46 Valaská – sídlisko

Kontakty

 • Riaditeľ

  • riaditelzsvalaska@sanynet.sk
 • sekretariát školy

  • 048/6176927
 • školská jedáleň

  • 048/6176723
 • vedúca ŠJ

  • 0910 396 103
 • zborovňa 1. stupeň

  • 0911 864 418
 • zborovňa 2. stupeň

  • 0911 650 176