Verejné obstarávanie – archív

Výzva na predkladanie cenových ponúk k zákazke: „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 20. 9. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“ – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Verejný obstarávateľ ruší zákazku “Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok” z dôvodu, že sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa a to, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval a ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Výzva na predloženie cenovej ponuky “Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok” bude vyhlásená opätovne po doplnení všetkých potrebných náležitostí.

Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok

Rekonštrukcia autobusových zastávok „Za Ulicou“ – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 30. 9. 2021 výzvu na predkladanie ponúk na zákazku Rekonštrukcia autobusových zastávok „Za Ulicou“ – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované .

Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie Tatranská

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 30. 9. 2021 výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “ Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie Tatranská „ – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované .

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 8. 7. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“ – Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. Zákazka zrušená. Verejný obstarávateľ – obec Valaská, ruší predmetnú zákazku z dôvodu, že jediná predložená cenová ponuka zo dňa 21. 7. 2021 presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 16. 6. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Dodávka a montáž workoutových prvkov a dopadových plôch„- Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Výzva na súťaž: Vybudovanie detského ihriska „Na križovatke“ Valaská

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 15. 6. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Vybudovanie detského ihriska „Na križovatke“ Valaská- Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Výzva na súťaž: “ Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská“

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 19. 3. 2021, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Výzva na súťaž: „Obnova vojnového hrobu č. 5090860002

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 9. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Obnova vojnového hrobu č. 5090860002“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: „Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu Smútku

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 9. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: Vypracovanie urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 24. 7. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na Vypracovanie urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

Výzva na súťaž: „Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka ul., Valaská – Piesok“

Obec Valaská zverejňuje, ku dňu 17. 7. 2020, výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu stavebných prác „Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka ul., Valaská – Piesok“. Výzva a súvisiace podklady pre záujemcov sú zverejnené v priložených súboroch na stiahnutie vo formáte PDF.

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov

Obec Valaská vyhlasuje ku dňu 31.03.2020, podľa §§ 119 – 125 zákonač.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), vyhlášky č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž návrhov „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA“.

Profil verejného obstarávateľa

Obec Valaská v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

Názov zákazkyStručný opis predmetu zákazkyPredpokladaná hodnota vrátane DPHDátum zverejnenia
Oprava šatníOprava interiéru šatní v kine8938,- €12.3.2014
Oprava soc. zar.Oprava soc. zar. v ZS11106,- €7.3.2014
Výmena dveríVýmena interiérových dverí na OcÚ2103,- €16.12.2013
Oprava osvetleniaOprava núdzového osvetlenia v kine1111,- €2.12.2013
Sanácia svahuSanácia svahu na Ceste osloboditeľov24460,- €18.11.2013
Oprava ČOVVýroba žľabov na ČOV1740,- €6.11.2013
Výroba CDNahrávanie a výroba CD spevokolu Lipka2000,- €28.10.2013
Výmena brányVýmena brány na hasični1027,- €24.10.2013
Bezpečnostný projektBezpečnostný projekt obce1317,- €21.10.2013
Oprava schodovOprava schodov v ZŠ3750,- €14.10.2013
Vysprávky výtlkovVysprávky výtlkov na území obce3200,- €11.10.2013
OzvučenieOzvučenie podujatí Talent a Haruľa1150,- €12.9.2013
ReprezentačnéReklamné predmety obce Valaská1217,- €24.7.2013
Interiérové vybavenieInteriérové vybavenie do MŠ1987,- €9.7.2013

Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých  cena je vyššia ako 1000 EUR za rok 2011, 2012 a 2013. Správy sú priložené v súboroch na stiahnutie.

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre obec Valaská „Prevencia kriminality“

Verejné obstarávanie na dodávateľa obnovy verejného osvetlenia

Žiadosť o FP z Envirofondu – „Zníženie prašnosti v obci“