Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “F2BTS_0347BB_Hronec Optické pripojenie zariadenia VEKS“ na pozemkoch parc.č. KN C líniová stavba v k.ú. Valaská.

Súbory na stiahnutie