ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor bol zriadený s cieľom rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi na území obce Valaská a sprístupniť obyvateľom obce možnosť legálne sa zbaviť odpadov.

Do zberného dvora je možné bezodplatne v rámci poplatku za komunálny odpad odovzdať papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – tzv. tetrapaky, objemný odpad, drevo, biologicky rozložiteľné odpady, jedlé oleje a tuky.

Zberný dvor ma jednosmennú prevádzku s pracovnou dobou v pondelok až piatok od 7:00 hod do 15:00 hod a počas soboty od 10:00 hod do 14:00 hod.