VÝSKYT AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH

Dôležité upozornenie! Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica vydala veterinárne opatrenia pri úradne potvrdenom výskyte afrického moru ošípaných a nariaďuje nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS Banská Bystrica prostredníctvom príslušnej obce. Každý kto chová ošípané, je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade na tel. číslo: 048/6711506 alebo na e-mail: janka.malicka@valaska.sk najneskôr do 14.augusta 2021. Zároveň nahlásiť každé uhynuté alebo choré ošípané na tel. číslo:048 412 56 02

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica upozorňuje na výskyt afrického moru ošípaných, ktorý bol zistený v okrese Brezno.

Na základe toho zakazuje a nariaďuje:

  • premiestňovať ošípané z chovu do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica,
  • premiestňovať domáce zvieratá z chovu do chovu bez povolenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica,
  • zakazuje prepravu spermy, vajíčok a embryí ošípaných v pásme dohľadu,
  • pri vstupe a výstupe z budov na ustajnenie ošípaných použiť vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do vchodu alebo opúšťajúca chov musí dodržať hygienické opatrenia na zamedzenie šíreniu sa vírusu afrického moru ošípaných,
  • zabezpečiť dezinfekciu, dezinsekciu a čistenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel, ktoré boli použité na prepravu ošípaných a iných domácich zvierat,  
  • bezodkladne nahlásiť uhynuté alebo choré ošípané na tel. číslo:048 412 56 02
  • každý kto chová ošípané, je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade na tel. číslo: 048/6711506 alebo na e-mail: janka.malicka@valaska.sk najneskôr do 14.augusta 2021