STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY

Vážení občania!

Sme v období, keď v nás prvé teplejšie slnečné lúče evokujú potrebu vyjsť do našich záhrad, aby sme ich po zimnom období upratali a pripravili na prvé jarné práce. Medzi najčastejšie jarné aktivity patrí vypaľovanie suchej trávy a porastov, to sa i napriek sústavnému zdôrazňovaniu o škodlivosti a nebezpečnosti tohto protiprávneho konania stalo naším „národným koníčkom“ v dôsledku čoho každoročne narastá počet požiarov a samozrejme aj výška spôsobených škôd. Po zmene spoločenského usporiadania sa stretávame stále viac a viac s plochami pozemkov, o ktoré vlastníci nejavia záujem. Vlastníci a užívatelia sú pritom povinní sa starať o svoje pozemky a udržiavať ich najmä kosením. Každý obyvateľ je povinný ochraňovať majetok, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, udržiavať poriadok a správať sa tak, aby svojím konaním nepoškodzoval a neohrozoval ostatných.  

   Vypaľovaním trávy a porastov sa odkrýva povrchová vrstva pôdy a urýchľuje sa erózia. Vypaľovanie tiež narúša vývojové štádia mnohých drobných živočíchov a pri plošnom vypaľovaní môže dôjsť až k likvidácii ich  celých populácií. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v jarnom období sú: nedbanlivosť, zakladanie ohňov v prírode, hra detí so zápalkami, odhodenie ohorku cigarety, úmyselné podpaľačstvo, no prím hrá úmyselné vypaľovanie porastov tráv a kríkov.    

Občania by si mali uvedomiť, že fyzickej osobe ktorá vypaľuje porasty hrozí v zmysle § 61, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sankcia vo výške až 331 € a v blokovom konaní do výšky 100 €. V prípade, že požiar spôsobí vyššie materiálne škody, zranenie či úmrtie, môže byť vinník trestne stíhaný za všeobecné ohrozenie.

Nemali by sme byť ľahostajní k dianiu okolo nás a ak ste sa stali svedkom nedovoleného vypaľovania porastov, je potrebné to ohlásiť na ohlasovňu požiarov (t. č. 112, 150, 158). Ak pri vypaľovaní už došlo k rozšíreniu požiaru, pokúste sa ho v počiatočnom štádiu, ak je to možné, uhasiť dostupnými prostriedkami (haluz, lopata, mokrá vrecovina a pod.). Dbajte na to, aby ste mali zabezpečenú únikovú cestu. Často sa dá požiar takto zlikvidovať už v jeho zárodku. Pozor na zadymenie priestoru! Chráňte si tvár vlhkou šatkou, vreckovkou alebo tričkom a čo najskôr opustite takýto priestor.

Veríme, že týmito informáciami si získame Vašu podporu a  podarí sa nám spoločne uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôže preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.