ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE RODINNÝCH ÚČTOV

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 308 samospráv, medzi nim aj naša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2800 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opatrovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnutú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. Z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠU SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 048/4323 287 – Ing. Mária Vozárová, vedúca oddelenia, adresa: Trieda SNP 75,97401 Banská Bystrica.