OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V BREZNE INFORMUJE – PODMIENKY A POSTUP PRI VYDÁVANÍ OBČIANSKEHO PREUKAZU BEZ PODOBY TVÁRE

V zmysle zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre, práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií na úseku občianskych preukazov a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

      Na základe § 13 je občiansky preukaz bez podoby tváre doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických služieb. Občiansky preukaz bez podoby tváre je majetkom Slovenskej republiky a vydáva ho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  z úradnej moci, na základe údajov z registra fyzických osôb, je majetkom Slovenskej republiky.

      Doručuje sa bezplatne prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. na adresu trvalého pobytu. Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov Okresného riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta vášho trvalého pobytu.

      Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana v ambulancii lekára, či  v lekárni.

Občianske preukazy (OP) pre deti do 15 rokov S FOTKOU
vek dieťaťadoba platnosti OPsprávny poplatok
0 – 5 rokov2 roky4,50 €
6 – 14 rokov5 rokov4,50 €
15 rokov
 
10 rokovbez poplatku
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s fotkou z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov
môže byť podaná najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov.
Občan si môže podať žiadosť
o vybavenie občianskeho preukazu  pri dovŕšení 15 rokov sám, bez zákonného zástupcu.
          Občianske preukazy s fotkou, slúžia aj ako cestovný doklad
                                    na cestovanie v Európskej únii.
OČIANSKY PREUKAZ BEZ PODOBY TVÁRE (BEZ FOTKY)
vekdoba platnosti OPsprávny poplatok
0 -14 rokov15 rokovbez poplatku
občania nad 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom15 rokovbez poplatku
Občiansky preukaz bez podoby tváre vydáva a zasiela Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky občanovi automaticky, na základe registra fyzických osôb, na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky do 31.12.2021 – prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty a.s., len občanom do 15 rokov a občanom nad 65 rokov,
ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s čipom.

Občianske preukazy bez podoby tváre a občianske preukazy s fotkou s čipom,
súvisia s projektom  elektronického zdravotníctva, ako jediný prostriedok
pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom.
              Na občiansky preukaz bez podoby tváre sa nedá cestovať,
                       a nie je náhradou za občiansky preukaz s fotkou.

Občania od 15 rokov do 65 rokov sú povinní, vybaviť si občiansky preukaz s čipom,
– občiansky preukaz bez podoby tváre im nebude vydaný.
Výmena občianskeho preukazu bez čipu, za občiansky preukaz s čipom je bezplatné.