DERATIZÁCIA

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok v zmysle § 4 ods. 3 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým právnickým osobám a obyvateľom Obce Valaská nasledovné:

             

Dňa 23.03. 2021 prebehne pravidelná celoobecná deratizácia za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov na území Obce Valaská.