BEZPLATNÝ ZBER ODPADOVÝCH PNEUMATÍK

Milí Valašťania,

naša obec sa podpísaním zmluvy so spoločnosťou Eltma, zaradila do siete zberných miest na spätný zber pneumatík. Konečný používateľ pneumatík je povinný pneumatiky po tom, ako sa stali odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, v ktoromkoľvek pneuservise alebo bezplatne odovzdať na zberný dvor Technických služieb obce Valaská, bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez ráfikov a diskov v pracovné dni v časoch od:

pondelok 7–15:00

utorok 7– 15:00

streda 7– 15:00

štvrtok 7– 15:00

piatok 7- 15:00

sobota 10- 14:00

Odpadové pneumatiky je zakázané ukladať do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, ďalej k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, k stanovištiam zberných nádob, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách. Taktiež sa zakazuje odkladať odpadové pneumatiky na verejné priestranstvá ako čierne skládky. Porušenie bude sankcionované v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Valaská.