Voľby do národnej rady Slovenskej republiky 2023

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácie pre voliča

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby do NR SR 30.9.2023

Elektronická adresa pre doručovanie  delegačných listín ako aj žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ako aj na žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je určená nasledovná elektronická adresa: podatelna@valaska.sk

Voľba Poštou

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

O voľbu poštou je potrebné zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .
Volič môže požiadať o voľbu poštou ELEKTRONICKY  alebo V LISTINNEJ PODOBE.

Podrobnejšie informácie o hlasovacích preukazoch sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR  

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j.  od 16. 8. 2023.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v úradných hodinách obce. Nie je potrebná písomná žiadosť. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023)
  • elektronicky (e-mailom)

          – vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

          – v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

            aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

      Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Podrobnejšie informácie o hlasovacích preukazoch sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR