Referendum 2015

Výsledky referenda 2015

Informácia o čase a mieste konania referenda

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska rozhodnutím z 27.11.2014 vyhlásil celoštátne referendum, ktoré sa uskutoční 7.2.2015. Pre referendum  určil starosta obce v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov  v obci Valaská 4  okrsky na hlasovanie a určil v nich nasledovné hlasovacie miestnosti:

Okrsky a hlasovacie miestnosti pre referendum 2015:

Starosta obce Valaská určuje volebné okrsky na území obce Valaská nasledovne.

Volebný okrsok č. 1  – Valaská, sídlisko – východ,

volebná miestnosť č. 1 – Obecná knižnica A. Augustína Baníka, Námestie 1. mája 460/8 Valaská

Budovateľská, Chalupkova, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Námestie 1. mája 

Októbrová, Partizánska cesta, Pod Hrbom, Štúrova,   TDH  455, 456, 457, 458, 462, 463, 464,

Tehelná, Pod Lipovou

Zapisovateľka: Danka Králiková, tel. č.: 0903557462

Volebný okrsok č. 2 – Valaská – sídlisko – západ,

volebná miestnosť č.  2 –  učebňa Odborného učilišťa Švermova ulica 449/1

Hronská, Švermova,  TDH   439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 453, 454, Školská

Zapisovateľka: Mgr. Zlatica Starke, tel. č.: 0901703336

Volebný okrsok č. 3 – Valaská – materská časť obce,

volebná miestnosť č. 3 – Klub dôchodcov  Cesta osloboditeľov 89/20

Cesta osloboditeľov, Javorová, Na Studničke, Potôčky, Tatranská, Vladislava Valacha, Záhradná

Zapisovateľka: Zuzana Dianišková, tel. č.: 0904216016

Volebný okrsok č. 4 – Valaská, časť Piesok,

volebná miestnosť č. 4  Klub dôchodcov Piesok, Robotnícka 372/10

Mierová, Pod Dielom, Robotnícka, Strojárenská ulica

Zapisovateľka: Elena Trnková, tel. č.: 0904 509 670

Zodpovedná kontaktná osoba: Ing Peter Minárik, prednosta úradu, tel. č.: 048/6711502, 0905988794, v neprítomnosti zastupuje Elena Sukičová, tel. č.: 048/6711503

Referendum sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015 v čase od 07.00 do 22.00 hod. 

Pre informáciu prikladáme otázky, o ktorých budú občania rozhodovať v referende:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

             Hlasovať v referende môžu len štátni občania Slovenskej republiky. Potrebné je mať so sebou občiansky preukaz. Na hlasovanie v inom než príslušnom okrsku je možné si vybaviť hlasovací preukaz na obecnom úrade. Hlasovací preukaz umožňuje hlasovať v ktorejkoľvek komisii na území Slovenskej republiky. Hlasovacie preukazy sa budú vydávať do 5. februára 2015, a to na základe žiadosti oprávneného občana alebo ním splnomocnenej osoby.

            Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti určenej na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Žiadame tých občanov, ktorí chcú využiť právo hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali okrskovú komisiu v dostatočnom časovom predstihu. Požiadať možno písomne, telefonicky, alebo prostredníctvom inej osoby. Požiadať je potrebné najneskôr v deň konania referenda v doobedňajších hodinách.