Zverejnenie zámeru  previesť nižšie identifikovaný majetok obce Valaská z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a a §9a ods. 15 písm. f bod 2)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť predmetný pozemok predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľa Petra Ťažkého.

Súbory na stiahnutie