Zverejnenie zámeru  previesť nižšie identifikovaný majetok obce Valaská z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Valaská v súlade s ustanovením § 9 ods. 2. písm. a) a § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer previesť predmetný pozemok predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľkám Ivane Niklovej a Barbore Hauerovej.

Súbory na stiahnutie