Zverejnenie zámeru podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pre p. Martin Andrišek