Výzva OÚ BR pozemkový a lesný odbor – základná starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný UPOZORŇUJE a VYZÝVA  každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.