VÝZVA NA ODSTRÁNENIE VOZIDLA

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, vyzýva k splneniu si povinnosti v zmysle ustanovenie § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. k odstráneniu vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce alebo osobitnej časti prírody a krajiny (viď príloha)