Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni