Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Obec Valaská v súlade s § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni. Predmetné VZN č. 1/2022 nadobudne účinnosť dňa 1. 4. 2022.

Súbory na stiahnutie