Územný plán obce H. Lehota – správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Valaská podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) zverejňuje „Územný plán obce Horná Lehota – správu o hodnotení strategického dokumentu“

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Horná Lehota“ vrátane konceptu územnoplánovacej dokumentácie tu alebo na stránke https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=40&urad=uradna=tabula#popis

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.