Obchodná verejná súťaž na prenájom ,,Denné centrum – Detičkáreň pri parku“

Obec Valaská v súlade s uznesením č. 77/2021 zo dňa 10.09.2021 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  podľa § 281 – § 288 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 9 ods. 2písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská s nasledovnými súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na prenájom ,,Denné centrum – Detičkáreň pri parku“.